оу новград

Основното училище в Новград няма да бъде закрито, засега

Това предложи кметът на Община Ценово д-р Петър Петров на заседанието на ОбС – Ценово, което се проведе в края на април. Впоследствие докладната записка бе оттеглена, за да се търсят варианти за запазване на училището, тъй като породи недоволство сред жителите с деца в тази част на общината.

Прочети

Предстои обновяване на кметството в Лом Черковна

Община Бяла планира и подготви проектно предложение за въвеждане на мерки за енергийна ефективност, ремонт и саниране на няколко сгради на кметства в останалите населени места, извън административния център на общината – град Бяла. Такова проектнопредложение тя подготви и за сградата на общинската администрация на пл. „Екзарх Йосиф І“ № 1. През 2018 г. на 11.07.2018 г. чрез информационната система […]

Прочети
детска градина пролет бяла

Предстои ремонт на сградата на детска градина „Пролет“ в Бяла

Община Бяла започна да кандидатства за финансиране сподготвените си проекти, а първият проект бе за сградата на ДГ „Пролет“ в град Бяла. На 06.01.2020 г. под вх. № Р-30 от 06.01.2020 г. тя кандидатства за финансиране с проектно предложение: „Ремонт на сградата на ДГ „Пролет“ и въвеждане на мерки за ЕЕ“, местонахождение: Местонахождение на обекта: ул. „Капитан Ат. Бендерев“ № […]

Прочети

Финансовият ресурс не стигна за саниране на 3 блокав Бяла по националната програма за енергийна ефективност

Жилищните сгради в Община Бяла, построени преди повече от 30 години, съставляват около 70 на сто от общия жилищен сграден фонд на територията на Общината. Те са с ниска енергийна ефективност– значително енергоемки, с големи загуби на енергия, остарели инсталации и др. В националната кампания за саниране на многофамилни жилища, жителите на общината, които са собственици на такива в многофамилни […]

Прочети
община бяла

Нивото на безработица в Община Бяла е два пъти над средното за Русенска област

Въпреки намаляването на равнището на безработица в община Бяла от почти 22% през 2013 г. до 12,0 % през 2019 г., нивото на безработица в общината остава високо в сравнение със средното ниво на безработица в област Русе, което към края на 2019 г. е 5.9%. Към края на 2019 г. равнището на безработица в община Бяла е с 6,4 […]

Прочети

Наблюдава се рязък спад на учениците в самостоятелна форма на обучение в Професионалната гимназия в Бяла

Училищната структура и мрежа в община Бяла е съобразена с действащите законови и подзаконови документи и нормативи и с местните, държавни и европейски стратегии за развитие на образованието. Училищната мрежа в общината се състои от 6 училища, от които 2 начални – НУ „Славейков” – гр. Бяла, НУ „Кирил и Методий” – гр. Бяла (средищно училище), 3 основни – ОУ […]

Прочети
мост на кольо фичето бяла янтра

Населението на Община Бяла намалява с близо 600 души за 8 години

Урбанистичната структура на община Бяла се характеризира с 11 населени места – град Бяла, който е административен център и 10 села, обединени в 5 кметства – Копривец, Полско Косово, Босилковци, Дряновец, Лом Черковна и 5 кметски наместничества – Пет Кладенци, Пейчиново, Бистренци, Ботров и Стърмен. Както може да се види от таблицата, в края на 2019 г. населението на община […]

Прочети

2647 овце се отглеждат в Община Борово

Сруктурата на животновъдството по брой животновъдни обекти и по видове и брой СС животни  е показана в таблицата. Таблица : Брой животни по  видове, отглеждани в община Борово към 01.02.2020г. (Източник община Борово) Говедовъдни обекти Брой говеда Овцевъдни обекти Брой овце Козевъдни обекти Брой кози Свиневъдни обекти Брой свине Обекти за еднокопитни Брой еднокопитни Брой птици Регистрирани пчелини Брой пчелни […]

Прочети

Тенденцията от последните години в Община Борово е за увеличаване на площите със слънчоглед

Структуроопределящо за растениевъдството в Община Борово е зърнопроизводството. Общата обработваема площ е 127844 дка. С есенници средно годишно се засяват над 40% от обработваемата земя,а с пролетни култури –над 46%, като по данни от електронната страница на общината към дата 07.02.2020г., 35,37% от земята е засята с пшеница , 5,31% – с ечемик, 28,96% със слънчоглед и 17,62%  с царевица. […]

Прочети
община борово

Населението на Община Борово вече е под 6 000 души

Община Борово включва 7 населени места- общинския център гр.Борово и шест села- с.Батин, с.Брестовица, с.Волово, с.Г.Абланово, с.Екзарх Йосиф и с.Обретеник .Разпределението на населението по населени места,  по територия и по възраст в община Борово към 31.12.2019г. е посочено в табл.№2 и табл.№3. Основната част от населението на общината е съсредоточено в общинския център гр.Борово и в най-голямото село в общината- […]

Прочети
1 2 3