2021 -а за Община Сливо поле – година на активно благоустройство и подобряване на качеството на живот

Време за прочитане: 4 мин.

Устойчивото икономическо развитие на Община Сливо поле е приоритет на ръководството на общината. Стимулирането на устойчив икономически растеж е свързано с осигуряване на благоприятна инвестиционна среда чрез изграждане и поддържане на надеждна инфраструктура, подобряване средата на живот и намаляване на бедността и социалното изключване, иновации в селското стопанство, развитие на съвременна и екологосъобразна инфраструктура, предоставяне на качествени обществени услуги.

Това са приоритетите на кмета на Община Сливо поле Валентин Атанасов и неговия екип, които се изпълняват тази и през последните години.

Вече е реализирана спортна площадка в центъра на Сливо поле на стойност 82 416,79 лв. без ДДС, финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.(ПРСР). Проектното предложение е адресирано предимно към младите хора и подрастващите за предоставяне на възможности за активно прекарване на свободното време, посредством обновена спортна инфраструктура.

      С финансов ресурс от същата програма се работи по два големи инфраструктурни проекта:

   „Реконструкция на водопроводната мрежа в с. Голямо Враново и с. Юделник, община Сливо поле“

  „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Сливо поле и с. Голямо Враново, Община Сливо поле”.

   Общата стойност на инвестициите е 7 120 691 лева без ДДС.

  Клубът по водомоторен спорт – Ряхово ще изгради посетителски център и туристически атракции по проект, свързан с р. Дунав на стойност 138 000 лева. Финансирането е по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. СНЦ „МИГ Тутракан-Сливо поле“ –  „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“.

Ще има финансиране от Стратегията на Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ за създаване, подобряване или разширяване на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително и инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия

    Първите договори за финансиране са свързани с конкретните нужди и очаквания на гражданите:

1.„Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Сливо поле“ Предвидените с проектното предложение улици осигуряват достъп до общественообслужващи сгради – поликлиника, спешна помощ, дирекция социално подпомагане, РПУ Сливо поле.

2. „Обновяване и облагородяване на гробищни паркове на територията на Община Сливо поле“ –За гробищните паркове в населените места:  Бабово, Бръшлен, Кошарна, Борисово, Юделник,Малко Враново;

    На втори етап ще се финансират:

1. Основен ремонт на съществуваща покривна конструкция на сграда- „Младежки дом“ в гр. Сливо поле“

2. „Реконструкция и ремонт на прилежащо дворно пространство на ОУ „Иван Вазов“, с. Голямо Враново“

3. Основен ремонт на съществуваща сграда към стадион в с. Голямо Враново“

   С подготовката и подаването на проектните предложения Община Сливо поле е поела ангажимент към жителите си за подобряване услугите за населението- образователни, културни, свързани със спорта, подкрепа на възрастното население чрез предоставяне възможности за социални контакти и достъп до културни услуги посредством инвестиции за подобряване на сградния фонд, оборудване и обзавеждане на пенсионерски клубове, читалища.

   За съхраняване и развитие на териториална идентичност, на основата на културно-историческо и природно наследство, с оглед сплотяване на местната общност и развитие на туризъм и със съдействието на Общината са подготвени и подадени осем проектни предложения  от читалищата:

–  Възстановка на празника „Гергьовден на етносите“ в община Сливо поле:

– Организиране и възстановка на обичаи Дядовден в с. Черешово и Бабинден в с. Борисово“;

–   „Съхраняване и популяризиране природното наследство на територията на с. Бръшлен“;

–  Организиране и възстановка на обичаи „Булчински кравай“ в с. Малко Враново и „Лазаровден“ в с. Голямо Враново.

– Организиране на „Празник на баклавата в с.Кошарна“;

– С лице към река Дунав – съхраняване и развитие на териториалната идентичност на основата на природното наследство;

–  Организиране на Фолклорен празник „Греяна ракия и зелева чорба от старовремската софра“ в с. Бабово;

–  Организиране и провеждане на „Рибен фест Бръшлен“;

   За осигуряване на възможност за спортни занимания на гражданите и за физическата им активност, както и за провеждане на тренировъчна дейност от активно спортуващите със собствени средства е извършен ремонт на залата за борба в гр. Сливо поле.

   С финансиране от републиканския бюджет предстои да се изпълнят неотложни аварийно-възстановителни работи за ликвидиране на щетите от свлачищни процеси и наводнения   в населените места за осигуряване на безопасна среда на живот, опазване живота и здравето на гражданите.

     Реконструкция на водопровод ф 80 мм. етернит със ПЕВП ф 160/10 с L 1823 м. и ПЕВП ф 110/10 с L 582 м. в с. Борисово до ДЗС Борисово, Община Сливо поле

    Възстановяване на пътен мост над дере в с. Юделник в района между улица „Дунав“ и улица „Възраждане“

   Извършване на укрепителни дейности по периодично активно свлачище в с. Юделник

   Изпълнение на СМР за изграждане на дъждовна канализация в района на кръстовищата на ул. „Цар Борис I“ с улици „Люлин“ и „Весела“ в с. Ряхово, за отводняване на общинските терени, застрашаващи жилищни домове от наводняване.

   Рехабилитация на общински път Ряхово – Бабово – Голямо Враново

   Очаква се финансиране за „Неотложни възстановителни работи на нарушен участък от дере в с. Кошарна“.

      Общата стойност е 1 368 074 лева

   Достъпът до социални услуги, подкрепа за качествена заетост, за образованието, социалното приобщаване и равния достъп до здравеопазване е сред водещите политики на Община Сливо поле.

  С два проекта, финансирани по ОП „Развитие на човешките ресурси, се представят интегрирани социални услуги на деца от 0-7 години и на над 20 деца и младежи с увреждания.

            Грижи за възрастните хора и лицата в неравностойно положение се предоставят от ЦСРИ „Здравец“ с.Ряхово, съвместен проект с Община Русе „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Русе и Община Сливо поле“, Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ и др.

   По Национална кампания „Чиста околна среда – 2021г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“ ще има:

   Кът за учене, забава и детска изява в ДГ „Мечо Пух“ в Сливо поле

   Уча, пея и играя на открито  в ДГ „Пролет“, с.Малко Враново

   Облагородяване на зелени площи и изграждане на кът в централната част на  в с. Бабово

   Облагородяване на зелени площи и изграждане на кътза отдих и реновиране на зона за фитнес на открито в централен парк в с. Борисово

   С реализация на проектите ще се почистят и залесят замърсени площи, ще се обновят паркови пространства, ще се изградят или възстановят зони за отдих и спорт. Проектите имат за цел повишаване на екологичното самосъзнание, формиране на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на умения и желание за опазване на околната среда у гражданите.

   Всичко изброено тук е вследствие на много професионализъм и работа от страна на кметския екип и на инициативността на кмета Валентин Атанасов.

  Разбира се, всечко това в определен момент ще създаде и неудобства на гражданите, за което получават извиненията на населението и се радват на показаното към момента разбиране.

  Колкото до съществуващото забавяне изпълнението на някои от проектите, то това се отдава и е факт вследствие на непридвидимостта на ситуацията от карантината и коронавируса, който не пощади и много семейства в общината.

Сподели:

Още новини от деня