Вестник "Балчишки телеграф" в дар на РБ "Л. Каравелов"

Вестник „Балчишки телеграф“ в дар на РБ „Л. Каравелов“

В първите дни на новата 2021 г. в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ пристигна подарък от морето. Главният редактор на в. „Балчишки телеграф“ Маруся Костова изпрати броевете на изданието от ноември и декември миналата година – дарение за културния институт. Благодарим на г-жа Костова за родолюбивия жест! Вестник „Балчишки телеграф” е продължение на в. „Морски телеграф“ – първият частен седмичник в […]

Прочети
Проведе се среща между председателя на Общински съвет - Русе Иво Пазарджиев и председателя на Младежки парламент - Русе Магдалена Дюлгерова

Председателят на ОбС – Русе представи отчет за дейността му от май до декември 2020 година

Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на общината при условия и по ред, определени от закона. Общинският съвет е орган, който организира и осъществява дейността си въз основа на Конституцията на Република България, Закона за местното самоуправление и местната администрация и свой правилник. Настоящият отчет се предоставя на Общински съвет – Русе  в изпълнение на чл. чл. 27, […]

Прочети
община русе

Определят нови възнаграждения на кмета на Община Русе и кметовете на кметства

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА общинският съвет определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината. Според чл. 5, ал. 16 от Постановление № 67 на МС от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности конкретните […]

Прочети
Патронажната грижа в Община Русе и Община Сливо поле разширява обхвата си

Община Русе ще кандидатства по „Патронажна грижа + “

Обявена е публична покана за кандидатстване с проектни предложения на конкретни общини по Процедура BG05М90Р001-6.002 „Патронажна грижа + “ по ОП РЧР 2014- 2020. Настоящата процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира по ПРИОРИТЕТНА ОС № 6:„Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на […]

Прочети
„Медика“ подсигурява детска градина и ясла за деца на медици

Намаляват таксите за хранене на децата в задължителното предучилищно образование в Община Русе, в някои случаи дори отпадат

С ДВ бр. 82 от 2020 г. в Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО) са въведени редица изменения и допълнения, включително и  в разпоедбата на чл. 283 относно средствата за подпомагане на равния достъп и за подкрепа за личностно развитие. Приета е нова ал. 9, съгласно която, държавата подпомага заплащането на такси, дължими от родителите за дейностите по хранене […]

Прочети
сграда американско пазарче

3 приватизационни сделки за над 184 хил. лева са осъществени през 2020 година от Община Русе

От Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2020 г. са реализирани три приватизационни сделкина обща стойност 184 308,37 лева,както следва: поземлен имот с идентификатор 63427.11.84, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 1937 кв. м. и построената в него едноетажна масивна комбинирана сграда „Баня-фурна”, с адрес: гр. Русе, кв. ДЗС с приход в размер на 58 […]

Прочети
сграда американско пазарче

Продадена е бившия градински център на „Паркстрой“ на площад „Д-р Мустаков“

Двуетажна масивна обслужваща сграда с идентификатор 63427.2.590.2., със застроена площ от 44 кв. м., заедно с отстъпеното право на строеж с разгъната застроена площ от 110 кв. м., намираща се на площад „Д-р Мустаков“, гр. Русе, предмет на АОС №7388/05.02.2015 г. Сградата е самостоятелна, застроена по монолитен способ до съществуващ трафопост. Изградена е през 2001-2002 г. като градински център на […]

Прочети
община русе

Бившата поликлиника в Тетово не е предлагана за продажба през 2020 година

Нежилищен имот, представляващ УПИ VІІ с площ от 4 025 кв. м. от кв. 60 по регулационния и застроителен план на с. Тетово, одобрен със Заповед №638/1965 г. и изградената в него масивна  триетажна сграда със застроена площ от 630 кв. м., предмет на АОС №3944/28.10.2002 г. Имотът е предназначен за здравно заведение. Сградата на бившата поликлиника е построена съгласно […]

Прочети
общински склад индустриален парк

Общински складов обект в Индустриалния парк не е предлаган за продажба през 2020 година

Застроен поземлен имот с идентификатор 63427.333.89 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, в местност „Слатина”, Индустриален парк – Русе, с площ 211 кв. м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за производствен, складов обект, представляващ УПИ II-91 от кв. 887 по плана на гр. Русе, одобрен със заповед РД-01-1378/22.06.2005 г. на Кмета […]

Прочети

Над 1.2 млн. лева е оценката на близо 17 декара общински имот в Индустриалния парк

Застроен поземлен имот с идентификатор 63427.333.126 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, в местност „Слатина”, Индустриален парк – Русе, с площ 17 225 кв. м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, представляващ УПИ I-90 от кв. 887 по плана на гр. Русе, одобрен със заповед РД-01-1378/22.06.2005 г. на […]

Прочети
хлебозавод русе

Поради липса на инвеститорски интерес бившият хлебозавод в Русе не е предлаган за продажба през 2020 година

Застроен поземлен имот, намиращ се в Източна промишлена зона, ул. „Потсдам“ №1, гр. Русе, с площ  от 18 968 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на ползване: за друг вид производствен, складов обект, предмет на АОС №7438/12.05.2015 г. е придобит от Община Русе при ликвидацията на „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД с Решение №1298/26.02.2015 г. на Общински съвет – […]

Прочети
общински съвет русе сесия в Канев център

Предоставят разпределителен водопровод в Русе на Асоциацията по ВиК

Предстои Общински съвет – Русе да даде своето съгласие Община Русе да предостави за управление на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе следния актив – публична общинска собственост, представляващ изграден в рамките на обект „Рехабилитация и изграждане на зона за обществен отдих по крайбрежната ивица в района на Ж.П. прелеза […]

Прочети
общински съвет русе сесия в Канев център

Предстоят промени в състава на комисиите на ОбС – Русе

Съгласно чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА общинският съвет създава постоянни комисии и избира техните членове. В чл.39, ал.3 от  Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация е посочено, че общинският съвет може да извършва промени във вида, броя, състава и председателите на постоянните комисии. Предвид гореизложеното Асен Даскалов, председател […]

Прочети
Джули-Анна е първото бебе на Русе за 2021 г.

Джули-Анна е първото бебе на Русе за 2021 г.

Момиче е първото бебе в Община Русе за новата година. Джули-Анна е проплакала на 1 януари в 13:10 ч. в УМБАЛ „Канев“ в ръцете на д-р Боян Атанасов. Новороденото е в отлично здраве, тежи 3.350 кг и е с височина 51 см. Благодарение на дежурния екип в болницата раждането е преминало безпроблемно. Това е второ дете за младата двойка Стела […]

Прочети
Деница Николова: С Румъния разработваме проект за цялостно предпроектно проучване на българския и румънски бряг, което да покаже нуждите и необходимостта от изграждането на нови мостове

Деница Николова: С Румъния разработваме проект за цялостно предпроектно проучване на българския и румънски бряг, което да покаже нуждите и необходимостта от изграждането на нови мостове

България залага стратегически подход при изпълнението на Дунавската стратегия, като фокусира приоритетите ѝ в националните програмни документи и оперативните програми за периода 2021-2027 г. Това заяви заместник – министърът на регионалното развитие Деница Николова на онлайн работна среща на Националните координатори на Дунавската стратегия #DanubeRegionStrategy, организирана от Словакия, която е ротационен председател. Заедно с Румъния и Сърбия сме предвидили три […]

Прочети
Предстои премиерата на "Големанов" на русенска сцена + ВИДЕО

Предстои премиерата на „Големанов“ на русенска сцена + ВИДЕО

Утре и вдругиден следобед предстои премиерата на „Големанов“ на русенска сцена. Режисьорът на постановката Орлин Дяков, който е и директор на Русенския театър, обясни, че в спектакъла е представен онзи човек, който иска на всяка цена власт.„Това заболяване, наречено властолюбие, докарва човека почти до лудост. Пиесата е актуална и днес. В образа на Големанов всеки може да види онзи политик, […]

Прочети
Биляна Дудова бе определена за "Спортист на годината" в Русе

Предстои гласуването в анкетата за „Спортист на годината“ за 2020 – а в Русе

Предстои определяне на „Спортист на годината“ в Русе в анкетата на вестник „Утро“ и Община Русе. Ето номинациите за Топ 10 по азбучен ред.   – Ангел Русев – вдигане на тежести, клуб „Русе“ – държавен шампион, втори на международна квалификация в Иран за квота към олимпийските игри в Токио.– Анна-Мария Дялова – бокс, клуб „Русе“ – пета на европейското […]

Прочети
Установен e нарушител в резервата „Сребърна“

Установен e нарушител в резервата „Сребърна“

Служители на РИОСВ – Русе са установили нарушител, извършвал риболов с лодка в езерото Сребърна. Сигналът е постъпил на 10 януари, чрез отдел „Рибарство и контрол – Централен Дунав“. Охраната на резервата при обход е установила възрастен и дете, навлезли с гумена лодка в голямото водно огледало на езерото Сребърна, в близост до Западния бряг. Това представлява нарушение на Закона […]

Прочети
Залесени са 217,1 дка горски площи в резервата „Сребърна“

Залесени са 217,1 дка горски площи в резервата „Сребърна“

В границите на поддържан резерват „Сребърна“, в края на миналата година, са залесени горски територии на обща площ 217,1 дка. С тези лесовъдски дейности приключва изпълняваният от РИОСВ – Русе  проект, финансиран от ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ – „Подобряване на структурата и функциите на местообитания с код 91Е0* и 91F0 на територията на поддържан резерват „Сребърна“. Целта на този […]

Прочети
Системата за видеонаблюдение в Русе вече се следи денонощно

Системата за видеонаблюдение в Русе вече се следи денонощно

Системата за видеонаблюдение в Русе вече работи в непрекъснат, 24-часов режим. В центъра за видеонаблюдение на ул. Котовск, където се обхващат показанията на близо 400 монтирани камери в града, бяха назначени нови служители, които обслужват и нощни смени. Работещите в отдел „Видеонаблюдение и общинска кабелна радиомрежа“ в ОП „Комунални дейности“ действат в пълен синхрон с МВР-Русе, което за пореден път […]

Прочети
АПИ-лого

Двупосочно е движението при разклона за Борово на пътя Русе – Бяла

Движението по пътя Бяла – Русе, при разклона за с. Борово, при км 48 временно се осъществява двупосочно в една лента поради изтегляне на катастрофирал тежкотоварен автомобил, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Прочети
прахосмукачка робот

Уреди за дома, които улесняват живота

Уреди за дома, които улесняват живота – знаете ли кои са те? Уреди за дома – научете точно какви устройства вършат чудесна работа, спестявайки време на всяка домакиня. Знаете ли, че можете да отделяте много по-малко време за домакински задължения… Сега е моментът да разберете как! Почистването на дома е плашеща дума за всяка жена. Миене, готвене, пране, бърсане на […]

Прочети
лампи христо ботев белчев

Иван Белчев: Лентите за движение по бул. Христо Ботев в посока кв. Дружба и Чародейка не се виждат

Лентите за движение по бул. Христо Ботев в посока кв. Дружба и Чародейка не се виждат. Има някаква стара маркировка, която те води да караш по велоалеята. Колко време още трябва да чакаме за нещо толкова елементарно като поставяне на пътна маркировка? Проблемът е от години и никой не го забелязва. Сега е време да бъде решен. Иван Белчев януари […]

Прочети
Нов уред за рехабилитация на деца с увреждания в център „Милосърдие“

Нов уред за рехабилитация на деца с увреждания в център „Милосърдие“

Дневен център за деца с увреждания „Милосърдие“ вече разполага с нов уред за рехабилитация – електрически лифтер за повдигане на деца с физически затруднения. Стойността на оборудването е 1850 лв., като 770 лв. от тях са средствата, събрани на традиционния Коледен благотворителен базар на хипермаркет „ХоумМакс“ и център „Милосърдие“. Останалите средства са осигурени от Каритас Русе. Благодарим на всички, които […]

Прочети
одмвр русе лого полиция мвр

Пешеходка е пострадала при ПТП на пешеходна пътека в Русе

Пешеходка е пострадала при ПТП на пешеходна пътека в Русе. На 12 януари около 07:30 часа на ул. Потсдам, преди кръстовище с ул. Руй планина, лек автомобил „Рено Клио“, управляван от 58-годишен, нарушава правилата за предимство като не пропуска стъпилата и преминаваща през пешеходна пътека от дясно наляво пешеходка на 71 г.  След преглед в УМБАЛ-„Канев“ е установено, че жената е […]

Прочети

Приемна на общинския съветник Диана Ласонина ще се състои на 14 януари

Групата общински съветници на Местна коалиция „БСП за България“ продължава с онлайн приемни за граждани. Тази седмица на въпроси на русенци ще отговаря общинският съветник Диана Ласонина. Желаещите да споделят проблем могат да го направят на 14 януари, четвъртък, от 16:00 до 18:00 часа, посредством Skype (diana_il1) или Viber (+359883598899). За да може да бъде осъществен контакт, гражданите трябва да […]

Прочети
вирус

С един повече са оздравелите отколкото заразените с COVID-19 в област Русе за последното денонощие

С един повече са оздравелите отколкото заразените с COVID-19 в област Русе за последното денонощие. По данни на Регионалната здравна инспекция за изминалите 24 часа на територията на региона са установени 22 нови случая на коронавирусна инфекция, а оздравелите са 21. 14 от новите случаи са от най-голямата община, а именно Русе. От останалите 8 случая трима новозаразени са от […]

Прочети
Искрен Веселинов: Ще заживеем в една по-добра България, ако партиите загърбят егоизма си

Искрен Веселинов: Ще заживеем в една по-добра България, ако партиите загърбят егоизма си

Ние, българските патриоти, винаги сме имали за пример нашите национални герои и тяхната саможертва. На днешния ден отбелязваме героичния подвиг на революционерката Мара Бунева, която през 1928 г. разстрелва сръбския прокурор Велимир Прелич. Причината са мъченията, които той е извършил над нейните братя студенти. Нека всеки от нас да се замисли какво би пожертвал от себе си. Ако партиите загърбят […]

Прочети
ОУ "Отец Паисий" - Русе и РБ "Любен Каравелов" обогатяват информацията за Ангел Хаджиоглу

ОУ „Отец Паисий“ – Русе и РБ „Любен Каравелов“ обогатяват информацията за Ангел Хаджиоглу

Дори и да не успеем, ще можем да кажем едно: ОПИТАХМЕ! ОУ „Отец Паисий“ и РБ „Любен Каравелов“ заедно в издирването на снимков материал и обогатяване на информацията, която имаме към този момент за Ангел Хаджиоглу – човекът, който прави своето духовно завещание /заявено във Втори Департамент на Московската Гражданска палата/ и задължава изпълнителите да внесат на името на управителите […]

Прочети
зала на смеха

Петиция за възстановяването на Залата на смеха в Русе

Боян Йорданов подготви петиция със следното съдържание: „Здравейте русенци и най-вече на тези, които помнят какво има в „Залата на смеха“. Та понеже помним, нека направим нещо за да я има пак и да водим децата, да се завъртим на диска, който ни хвърля в дюшеците заедно с тях. Да се огледаме в огледалата. Да направим група и подписка и […]

Прочети
1 2