Заместник-кметът по хуманитарни дейности г-н Енчо Енчев се обърна с благодарност към директора на Дома за пълнолетни лица с деменция „Приста“ – Русе Надка Денева и целия екип за добрата работа и положените усилия по време на пандемията от коронавирус. Дом „Приста“ се грижи за 120 души ежедневно, като разпространението на заразата COVID-19 не е понижило качеството на грижите към болните хора, а напротив – целият персонал е спазвал стриктно всички законови наредби и указания на Общината и резултатите са на лице – няма нито един заразен на територията на социалния дом. “Много ми се иска във всички свои действия и постъпки – да сме човеци. Да запазим у себе си онова, което нашите родители са ни предали – чисто човешко отношение на взаимодействие на хората около нас, за взаимно подпомагане в нашата работа, а другото, като омразата например, е преходно. Акцентът е върху взаимопомощта.“ – с тези думи се обърна Енчо Енчев към десетките специалисти и социални работници, които работят неуморно в името на другите. Заместник-кметът сподели, че за първи път е поканен в подобна обстановка и благодари на г-жа Надка Денева – директор на Дом „Приста“ - за възможността да се срещне с толкова мотивирани за работа хора и то по време на епидемиологична обстановка. Домът се оказва един от малкото, в които персоналът не е отказал да работи през нито един от извънредните дни, за което и г-н Енчев отправи своята огромна благодарност, защото „отговорността е голяма, а работата в затворен режим е допълнително напрежение“ – допълни Енчев. Рестриктивните мерки предвид икономическата криза в Община Русе не повлияха на това персоналът да получи допълнително възнаграждение за своята работа, а г-н Енчев пожела на всички да бъдат здрави и да останат вдъхновени и удовлетворени от своята работа.

С нова система ще се намали разходът на гориво при отоплението на дома за пълнолетни лица с деменция „Приста“

Общинските съветници в Русе ще гласуват на 13 септември за закупуване на система за производство на водородно – кислородна смес по метода импулсна електролиза на вода за нуждите на дом за пълнолетни лица с деменция „Приста“. Новата система ще бъде интегрирана в отоплителната система на дома и ще намали съществено количеството на използваното гориво и вредните емисии, а от там […]

Прочети
Общинските съветници в Русе почетоха паметта на д-р Росица Вачева

С 2 нови камери ще се излъчват наживо заседанията на комисиите на ОбС – Русе

Общинските съветници в Русе ще гласуват на 13 септември 2 предложения от председателя на Общински съвет – Русе Иво Пазарджиев. Става дума за създаване на два нови обекта в Инвестиционната програма на общината за 2021г. в дейност 123 „Общински съвет“: §5309 „Придобиване на други нематериални дълготрайни активи“ – „Изработка и отстъпено право на ползване на софтуер за Общински съвет гр. […]

Прочети
Стефан Тафров: Народното събрание прие решение за създаване на парламентарна комисия за разследване на полицейското насилие срещу протестиращи, подкрепена от Демократична България

Стефан Тафров с въпроси към министър Личев за замърсяването на въздуха в Русе

Народният представител от коалиция „Демократична България – Обединение“ в 19-и МИР – Русе Стефан Тафров отправи въпроси към министъра на околната среда в служебното правителство Стефан Личев във връзка със замърсяванията на въздуха в Русе Тафров изисква от министъра информация за това с какви технически средства разполага РИОСВ-Русе за установяване на източниците на замърсяване на въздуха в града и околните […]

Прочети
Земетресение от 5.1 по скалата на Рихтер бе усетено в Гюргево тази нощ

Само 1 от всеки 4 положили поправителни зрелостни изпити в Окръг Гюргево преди дни се е представил успешно

1 от 4 положили поправителни зрелостни изпити в Окръг Гюргево преди дни /лятно – есенна сесия/ се е представил успешно. Останалите са получили слаби оценки. На 31 август бяха обявени резултатите от положените изпити, които са плачевни. Контестации се допускаха от 12 до 18 часа на същия ден по електронен път. Зрелостниците попълваха декларация, по силата на която даваха своето […]

Прочети
Общинските съветници в Русе приеха единодушно декларация за решаване на проблемите със замърсяването на въздуха

ОбС – Русе ще отмени свое решение за завладяване на идеална част от имот на ул. „Александровска“

Общински съвет – Русе ще отмени на 13 септември Решение № 584, прието с протокол № 24 от 15.07.2021 г. поради неговата незаконосъобразност. С Решение № 584 прието с протокол № 24 от  15.07.2021 г. Общински съвет – Русе е възложил на Кмета на Община Русе на основание чл. 13, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), при съответното […]

Прочети
Представиха изграждането на нов мост между Русе и Гюргево

Валери Иванов предлага Общински съвет – Русе да даде пълна подкрепа на идейния проект за построяване на нов мост над река Дунав между Русе и Гюргево и съответната му реализация

Общинският съвет като орган на местното самоуправление организира и осъществява дейността си въз основа на Конституцията на Република България и Закона за местното самоуправление и местната администрация. В изпълнение на своите правомощия освен наредби, инструкции, решения и обръщения Общинският съвет приема и декларации свързани с обществено значими въпроси засягащи интересите на гражданите. Дунав мост Русе-Гюргево, е обект с изключително геополитическо и […]

Прочети

Русенец ще разшири дейността до офис сградата си в местността „Конубунар“

Постъпило е искане за разрешаване изработването на подробен устройствен план (ПУП) с  вх.№№УТ-27-42/27.04.2021г. и 94С-139-1#1/18.06.2021г. от Стефан Иванов Дончев, собственик на поземлени имоти с идентификатори (ПИ) 63427.159.668 и 63427.159.670 находящи се в местността „Конубунар“, гр. Русе.  За ПИ 63427.159.670 има действащ и приложен план за застрояване, одобрен със заповед №РД-01-1680/28.04.2009г., по който има реализирано застрояване – офис сграда с външна […]

Прочети
мартен бензиностанция

Нови инвестиционни намерения за имоти в местността „Оранжерията“ в Мартен

Общински съвет – Русе ще одобри на 13 септември задание за проектиране и разрешава изработване  на подробен устройствен план  (ПУП) – план за застрояване на поземлен имот с проектен идентификатор 47336.62.184, находящ се в местността „Оранжерията“, гр. Мартен, община Русе, като за имота се определи предимно производствена зона за застрояване с плътност на застрояване до 80%, коефициент на интензивност на […]

Прочети

„КАНЕВ АУТО“ ЕООД ще разшири своята дейност върху близо 7 декара в местността „Над линията“

В Дирекция „Инвестиционно проектиране, устройство и кадастър“ към Община Русе е постъпило искане, с вх. №УТ-27-31 от 01.04.2021 г., от „КАНЕВ АУТО“ ЕООД, за разрешаване изработването на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатори 63427.180.36 по КККР на гр. Русе, местност „Над линията“, община Русе. Към настоящия момент имота е земеделска територия, с начин на […]

Прочети

Уточненият бюджет на Община Русе към 30 юни е 166 346 009 лева

Настоящата информация  се предоставя на Общински съвет гр. Русе в изпълнение на чл. 125, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл. 30, ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе. Първоначалният годишен план на Бюджета на Община […]

Прочети
Поредни онлайн приемни за граждани обявяват общинските съветници от ГЕРБ в Русе

Готова е промяна в Наредба № 6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане на жилища – общинска собственост в Русе

Съгласно чл. 47, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС), в компетентността на Общински съвет – Русе, като колективен орган на местното самоуправление, е възложено правомощието да приеме наредба, с която на подзаконово ниво да бъдат регламентирани обществените отношения, възникващи при разпореждане с жилищни имоти – общинска собственост. С Решение №628, прието с протокол №32/27.05.2005 г., Общински съвет – […]

Прочети
Четирима са кандидатите за обществен посредник на Русе

Четирима са кандидатите за обществен посредник на Русе

Комисията за избор на Обществен посредник проведе своето заседание днес, на което бяха разгледани предложенията за кандидати по позицията омбудсман на Община Русе. Комисията с председател д-р Росица Георгиева взе решение кои от кандидатите да бъдат допуснати до събеседване на постъпилите кандидатури за Обществен посредник на територията на Община Русе. Четирима бяха кандидатите, подали своите документи в деловодството на Общински […]

Прочети
Денят на дипломацията бе честван в Гюргево

Денят на дипломацията бе честван в Гюргево

Денят на румънската дипломация бе отбелязан в Гюргево по-рано днес. Сред официалните гости на събитието, провело се в тамошната библиотека, бяха областният управител на Русе Борислав Българинов и изпълнителният директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева. В приветствието си към присъстващите Българинов подчерта значението на чисто човешките отношения в тази сфера на обществения живот и като пример посочи отличните взаимоотношения […]

Прочети
българинов

Борислав Българинов: В последните десет години не се е работило и по никакъв начин за решаването на проблема с трафика в Русенско. Не трябва да се лъжат гражданите, не трябва да бъдат заблуждавани и да се дават празни предизборни обещания

Като основателни бяха определени исканията на протестиращите превозвачи от българска страна от областния управител Борислав Българинов и неговия заместник Синан Хебибов. За това той проведе и редица срещи по-рано през деня с румънските власти, а също така и с представител на протестиращите. Колкото до задължителното изискване за отрицателен PCR тест за влизане в северната ни съседка, Българинов бе категоричен, че […]

Прочети
ФК „Дунав“ с нулево реми срещу „Черно море“ в Русе

ФК „Дунав“ с нулево реми срещу „Черно море“ в Русе

„Дунав“ завърши 0:0 срещу родния елитен „Черно море“ Варна в приятелски мач. Срещата се игра на основното игрище на комплекс „Дунав“ в русенския квартал „Здравец“ и бе излъчена в пряко предаване по канала FCDLive в официалната страница на „Драконите“ във фейсбук.  Гостите владееха повече топката в началото, но липсваха ситуации, в които да затруднят дунавския вратар Винченцо Ангелов. Атаките на […]

Прочети
Петокурсничката по „Право“ от Русенския университет „Ангел Кънчев“ Сонгюл Чауш започна стаж в Областна администрация – Русе от днес

Петокурсничката по „Право“ от Русенския университет „Ангел Кънчев“ Сонгюл Чауш започна стаж в Областна администрация – Русе от днес

Петокурсничката по „Право“ от Русенския университет „Ангел Кънчев“ Сонгюл Чауш започна стаж в Областна администрация – Русе от днес. Тя бе посрещната от Борислав Българинов, който я увери, че е избрала правилното място и макар само в рамките на месец, тя ще получи много добра практическа подготовка, тъй като ще има възможността да работи по реални казуси. „Тук работят отлични […]

Прочети
Делегация от Ветово, водена от кмета д-р Мехмед Мехмед, посети Истанбул

Община Ветово ще се побратими с Община Авджълар

Преди две седмици преди да вляза в карантина, бях в Република Турция по покана на Община Кестел, Бурса. Не много голяма Община, като Авджълар тя е с 70 000 жители, води се така индустриална зона. Много интересно, че Община Кестел има 0% безработица, кмета е млад, нов. Откриха един много хубав парк на името на „Наим Сюлейманоглу“. Поканиха ни с идеята […]

Прочети
Запознай се с експертите - Росица Кънева, младши експерт "Отбранително - мобилизационна подготовка" в Областна администрация - Русе

Запознай се с експертите – Росица Кънева, младши експерт „Отбранително – мобилизационна подготовка“ в Областна администрация – Русе

Росица Кънева е младши експерт „Отбранително-мобилизационната подготовка“ в Областна администрация – Русе и постъпва едва февруари месец тази година. Материята на работата обаче хич не е нова за нея. Тя има 10-годишен опит зад гърба си в управлението при кризи, отбранително-мобилизационната подготовка и като служител по сигурността на информацията от община Борово. Следвала е „Защита на националната сигурност“ във Варненския […]

Прочети
Община Русе и доставчиците на социални услуги се обединиха около новата си визия за социална грижа

Община Русе и доставчиците на социални услуги се обединиха около новата си визия за социална грижа

Ръководството на Община Русе и неправителствените организации, доставчици на социални услуги, обсъдиха мерките, свързани с повишаващия се брой заболели от COVID – 19, и реализацията на проекта „Патронажна грижа + в Община Русе“. След преброяването на населението, което ще се проведе между 7 септември и 3 октомври ще се изготвят анализи на потребностите от социални услуги от всяка община. На […]

Прочети
община ветово

Община Ветово обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти

Във връзка със Заповед № РД-739 от 01.09.2021 г. на Кмета на Община Ветово ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на следните общински недвижими имоти:             1. ПИ №190003-17, с площ 1 /един/ дка, част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот№15151.190.3 /стар №190003/, начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора”, с […]

Прочети
Отменя се спектакълът "Помощ, жена ми е луда!"

Отменя се спектакълът „Помощ, жена ми е луда!“

Oтменя се откриването на новия театрален сезон със 150-тия юбилеен спектакъл на „Помощ, жена ми е луда!“ поради заболяване на актьор. Очаквайте допълнителна информация за новата дата на www.rusetheatre.com и www.facebook.com/TeatarRuse Всички закупени билети ще важат без презаверка за новата дата или могат да бъдат върнати в касата на Театъра.

Прочети
Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе отваря за читатели читалнята на І етаж и сектор "Изкуство"

Библиотеката се включва във фестивала „Реките на града“ – Русе

Нашият град Русе е известен с прекрасната си архитектура, с река Дунав и моста над нея, с паметника на Свободата. Всъщност ние всички сме Русе, нека покажем колко сме талантливи и горди! В рамките на фестивала „Реките на града“, вашата любима библиотека ще вземе участие с „Архитектурно-строителна работилница“. Елате на уъркшоп и покажете своята креативност, въображение, конструктивно мислене! Свободата на […]

Прочети
Не е извършено приемо - предаване на сградата с плувния басейн и бокс

Община Русе продължава да изплаща и еднократната помощ за второ дете и близнаци

Община Русе продължава да изплаща и еднократната помощ за второ дете и близнаци – съответно 150 и 400 лв. Това важи за родените деца след 31.12.2020 г. Право на помощ имат хора, навършили 18 г. към момента на раждане на детето, с непрекъснати здравноосигурителни права към момента на подаване на искането и с постоянен и настоящ адрес на територията на […]

Прочети
Държавна опера - Русе представя "Лучия ди Ламермур" на 4 септември

Спектакълът на операта “Лучия ди Ламермур” се отлага поради заболяване на част от солистичния състав

Спектакълът на операта “Лучия ди Ламермур” се отлага поради заболяване на част от солистичния състав. Откриването на новия творчески сезон 2021 -2022г. на Русенска опера с шедьовъра на Гаетано Доницети трябваше да се случи на 4 септември.

Прочети
34 преброители и контрольори ще участват в предстоящото преброяване на населението и жилищния фонд в населените места на община Ценово

34 преброители и контрольори ще участват в предстоящото преброяване на населението и жилищния фонд в населените места на община Ценово

Общо 34 преброители и контрольори ще участват в предстоящото преброяване на населението и жилищния фонд в населените места на община Ценово. При стриктно спазване на задължителните противоепидемични изисквания в обучението се включиха специалисти от Териториално статистическо бюро „Север“. На срещата стана ясно, че кампаниите по преброяването са уредени със закон и се провеждат през десет години . По думите на […]

Прочети
Русенският музей отново организира презентационни турове до „Затрупаната“ скална църква

Русенският музей отново организира презентационни турове до „Затрупаната“ скална църква

Русенският музей отново организира презентационни турове до „Затрупаната“ скална църква, която е част от археологическия резерват край село Иваново. Това е мястото, където през XIII в. възниква скалният манастир „Св. Архангел Михаил“. До момента Регионален исторически музей – Русе организира два пъти такива турове в месеците юли и август, като общо са се включили около 50 души. Специализираните обиколки се […]

Прочети
2 нови "Мото Гуци" са от днес на дежурство в русенската полиция

2 нови „Мото Гуци“ са от днес на дежурство в русенската полиция

Днес от 14,00 часа в сектор „Пътна полиция“ на бул. “Липник“ 131 в град Русе символично бяха връчени ключовете за два нови мотоциклета от марката „Мото Гуци“, зачислени към автопарка на Областна дирекция на МВР – Русе. /на снимките/ Те са произведени през тази година и са полицейска версия тип „Ендуро“, предназначени за движение по асфалтови покрития и през пресечена […]

Прочети
Изолация на жилището

Идеи за изолация на апартамента

Представяме ви чудесни идеи за изолация на апартамента за есента и зимата! За тези, които все още не са се погрижили за изолацията на апартамента си, предлагаме да разгледаме тези лесни, но в същото време ефективни техники. Те се реализират със сравнително малки финансови средства, но определено имат ефект. Обърнете внимание в апартамента си на тези възлови точки, откъдето излиза […]

Прочети
От силна музика и междусъседски разпри се оплакваха русенци на областния управител Борислав Българинов

Oбластният управител на Русе Борислав Българинов ще проведе среща с протестиращите превозвачи

Днес в 16:00 ч. областният управител на Русе Борислав Българинов ще проведе среща с протестиращите превозвачи. Темите, които ще бъдат обсъдени са свързани със задължителното изискване за PCR тест при влизане на територията на Румъния и силно увеличения трафик, водещ до затруднено преминаване на граничните пунктове на двете държави.

Прочети
cinema city русе

Програма на Cinema City Mall Rousse от 3 до 9 септември 2021 г.

Peter Rabbit 2: The Runaway Fri – Thu 11:15 Зайчето Питър: По широкия свят (категория B)   Luca Fri – Thu 11:40, 13:40 Лятното приключение на Лука (категория B)   Boss Baby 2: Family Business 2D Fri – Thu 11:30 Бебе Бос: Семейни работи 2D (категория B)   Space Jam: A New Legacy Fri – Thu 12:10, 13:50 Космически забивки: […]

Прочети
1 38 39 40 41