Лили Ганчева – една русенка от двата бряга на река Дунав

Лили Ганчева ще бъде удостоена със званието „Почетен гражданин на град Русе“

Тази година на 9 май 2022 г. се навършват 20 години от учредяването наАсоциация „Еврорегион Данубиус”. Тази дата не е избрана случайно от тогавашнитеръководства на Областна администрация – Русе и Окръжен съвет – Гюргево, които саидейните носители и основните създатели на Асоциацията. Денят на Европа е избрансимволично, защото е ясно, че пътят на България и Румъния към НАТО и Европейскиясъюз […]

Прочети
Кметът Пенчо Милков проведе открита приемна в Николово

Вземат мерки за недопускане преминаването на тежккотоварни камиони през Николово

След посещението си на 26 май, кметът на Община Русе г-н Пенчо Милков е започнал да работи по въпроса за поставяне на пътни знаци и за ограничаване на тежкотоварните автомобили. Днес кметът на Николово Златан Ванев бе на среща в сградата на Община Русе с кмета Милков и шефа на Пътна полиция, като те са го уведомили, че в рамките […]

Прочети
Днес бяха наградени победителите от Четвъртия национален конкурс за детска рисунка "Вяра и упование"

Днес бяха наградени победителите от Четвъртия национален конкурс за детска рисунка „Вяра и упование“

В днешният празничен слънчев ден – 1 юни, бяха наградени победителите от Четвъртия национален конкурс за детска рисунка „Вяра и упование“. Конкурсът се организира ежегодно от ОУ „Тома Кърджиев“- Русе, Регионалното управление по образованието, Русенската митрополия и Регионална библиотека „Любен Каравелов“. Темата тази година бе „Всички светии“. В творческата надпревара участваха ученици на възраст от 7 до 18 години от […]

Прочети
Определен е терен в Тетово за обезвреждане на странични животински продукти

Подготвено е отдаване под наем на няколко общински помещения в Тетово и Ново село

В общинска администрация постъпиха: 1. Заявление с регистрационен индекс 94В-12714-1/ 11.04.2022 г. от Виктория Христова Балушева, относно наемане на част от имот – публична общинска собственост, разположен в с. Тетово, УПИ III – 530, кв. 61 по плана на с. Тетово, Община Русе; 2. Заявление с регистрационен индекс НО-01-15/ 10.05.2022 г. от Деян Росенов Чифликчиев, управител на „Делори 2010“ ЕООД […]

Прочети
Започнаха локални ремонти по бул. „България“

Предстои определяне на начална месечна наемна цена за отдаване на термокош за горещи асфалтови смеси на ОП „Комунални дейности“

В общинска администрация постъпи Писмо с регистрационен индекс 53-03-12#2/ 10.05.2022 г. във връзка с Докладна записка с регистрационен индекс 53-03-12/ 22.02.2022 г. от инж. Митко Чокоев, Директор на ОП „Комунални дейности“ – Русе, относно отдаване под наем на движима вещ – общинска собственост – термокош за горещи асфалтови смеси. Предмет на настоящото предложение е определяне на начална месечна наемна цена […]

Прочети

Община Русе е съставила актове за 376 имота през 2021 година

Дейността по идентификацията на собствеността е свързана с издирване и проучване на имоти и предприемане на действия по актуване на общинската собственост. През периода 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. Община Русе е съставила актове за 376 имота /от които 278 бр. частна и 98 бр. публична общинска собственост/. Актуализираните актове за общинска собственост са 192 броя. Ежедневно са извършвани действия […]

Прочети

Общият размер на приходите от наеми и такси от общински имоти в Русе е над 2.2 млн. лева

Дейностите по управление на собствеността се извършват чрез предоставяне права на управление и ползване, и отдаване под наем. Процедурите по учредяване на права и отдаване под наем включват изготвяне на предложение до Общинския съвет, решение, обяви, подготовка на тръжна и конкурсна документация, и провеждане на тръжна или конкурсна процедура. През отчетният период в Общински съвет – Русе са внесени 29 […]

Прочети
От понеделник започва кандидатстването за настаняване в социалните жилища на Община Русе

В резултат на промяната през 2021 година са нараснали приходите от наеми на общинските жилища в Русе

Община Русе притежава жилищни имоти за настаняване на граждани с установени жилищни нужди, посочени в списъци, които ежегодно се утвърждават с решение на Общински съвет – Русе по предложение на кмета на Община Русе и се предоставят за управление на ОП „Управление на общинските имоти“. Общинско предприятие „Управление на общински имоти“ (ОП УОбИ), създадено с решение на Общински съвет – […]

Прочети
земя земеделие обработка

636 хил. лева са приходите от ползване на земеделски земи от общинския поземлен фонд, постъпили през 2021 г.

Община Русе притежава земеделски земи с обща площ 35 602,408 дка., от които: 25 008,983 дка. – пасища и мери, разпределени по землища, както следва: Населено място Площ, дка. с. Русе 1562,397 с. Тетово 4825,562 с. Хотанца 512,322 с. Сандрово 731,839 с. Семерджиево 1989,457 с. Червена вода 2461,710 с.Басарбово 3216,813 с. Ястребово 900,455 гр. Мартен 629,680 с. Просена 1407,703 с. Долно […]

Прочети

228 хил. лева са приходите от концесии в община Русе през 2021 година

Към 31.12.2021 г. Община Русе има сключени пет договора за предоставяне на концесия на обекти, общинска собственост. Обектите, предмет на концесионните договори са: подлез на бул. „Христо Ботев“ до „Печатни платки“, спирки на масовия градски транспорт на територията на Русе – 260 броя, разположени в Зона 1 и Зона 2, Пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“ и обекти […]

Прочети

Над 3 600 молби, заявления, искания и справки на граждани и организации обработиха за година в отдел „Търговия, наемни отношения и защита на потребителите”

В архива на отдел „Общинска собственост и земеделие” се съхраняват всички отчуждителни и реституционни преписки и извършени продажби от 1964 г. до настоящия момент. Това обуславя извършването на множество справки, издаване на удостоверения и копия от документи на граждани и юридически лица. Все повече граждани привеждат действителното фактическо и правно положение с титулите си на собственост, което е свързано със […]

Прочети

ВК „Любо Ганев – Автосвят“ организира на 1 юни национален турнир за девойки на възраст 14 – 17 години в чест на Деня на детето

ВК „Любо Ганев – Автосвят“ организира на 1 юни национален турнир за девойки на възраст 14 – 17 години в чест на Деня на детето. Събитието бе открито в от 14:30 часа в зала Ялта от заместник – кмета на Община Русе Енчо Енчев, директорът на УСШ – Русе Мая Петрова и др. В залата бяха тимовете на ВК „Перун“ […]

Прочети

Отчетен е по-добър финансов резултат в приходите от наеми в община Русе, благодарение на анексирането на близо 500 договора за наем и добрата събираемост

Съгласно чл. 4, ал. 3 от Наредба №1 за общинската собственост, приета от Общински съвет – Русе, ежегодно, до 30 юни, кметът на общината съставя и предоставя на общинския съвет отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление по видове и категории обекти. Общинска собственост са: имотите и вещите, определени със закон; имотите и вещите, предоставени […]

Прочети

Ще бъде подобрена пътната свързаност на „Автосвят“ ООД с пътя Русе – Велико Търново

В Дирекция „Инвестиционно проектиране, устройство и контрол” е постъпило искане с вх. №УТ-16-15/18.03.2022 г. от „Автосвят“ ООД чрез пълномощник Ивелина Георгиева Николова за одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план на комуникационно – транспортен план за автокомплекс в ПИ 63427.268.28 и ПИ 63427.268.50 в м. „Мерата“, землище на гр. Русе. Достъпът до ПИ 63427.268.28 […]

Прочети

Предстои допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

Във връзка с окончателен Одитен доклад №0200302420 на Сметна палата на Република България за извършен одит за съответствие при управлението на бюджета и при възлагането на обществените поръчки на Община Русе за периода 01.01.2019г. до 30.06.2020г. и с оглед констатирани несъответствия на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община […]

Прочети

Одобрено е изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе

Във връзка с окончателен Одитен доклад №0200302420 на Сметна палата на Република България за извършен одит за съответствие при управлението на бюджета и при възлагането на обществените поръчки на Община Русе за периода 01.01.2019г. до 30.06.2020г. и с оглед констатирани несъответствия на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе с разпоредби от Закона за […]

Прочети

Детска бригада изучава тайнството на градинарството и пчелите

Десетки  русенски деца ще станат част от Детска бригада и ще се потопят в чудния свят на градините и пчелите. Началото на първата работилница ще бъде поставено на 4 юни на хижа „Минзухар“. Инициативата е част от проект  „Детска бригада“ – уроци по градинарство и пчеларство за деца на сдружение „Европейски инициативи без граници“, финансиран по програма „Знание и растеж“ […]

Прочети
С почетния знак на областния управител на Русе бе удостоен 20-годишният  състезател на Тежкоатлетически спортен клуб – Русе Ангел Русев

С почетния знак на областния управител на Русе бе удостоен 20-годишният  състезател на Тежкоатлетически спортен клуб – Русе Ангел Русев

С почетния знак на областния управител на Русе бе удостоен 20-годишният  състезател на Тежкоатлетически спортен клуб – Русе Ангел Русев. Той получи отличието по-рано днес лично от областния управител Анатоли Станев. Поводът е, че преди броени дни Ангел Русев завоюва злато на Европейското първенство по вдигане на тежести за мъже и жени. В категория до 55 кг. той защити титлата […]

Прочети

Готова е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе

Наредба № 17 на ОбС – Русе, последно изменена с Решение №426 , прието с Протокол № /25.03.2021 г., урежда символиката на Община Русе, поради необходимост от уточняване на критериите за присъждане на званието “Почетен гражданин на град Русе” и присъждането на награда „Русе“ се налага промяна в наредбата. С настоящата промяна критериите стават по-ясни и справедливи. Това ще улесни […]

Прочети
Студентите спортисти от Русенския университет представиха пред ректора завоюваните купи и медали от осмата студентска универсиада

Студентите спортисти от Русенския университет представиха пред ректора завоюваните купи и медали от осмата студентска универсиада

Ректорът на Русенския университет, академик Христо Белоев се срещна със студентите спортисти на Русенския университет, които се представиха отлично на 8-та Национална студентска универсиада, проведена от 14 до 19 май в гр. София. Рекапитулацията на спечелените медали и постигнатите призови класирания е по-вече от впечатляваща – 11 медала (1 златен, 5 сребърни и 5 бронзови) и класирания на четвърто, пето, […]

Прочети

Приветствие от кмета на Община Ветово д-р Мехмед Мехмед по повод 1 юни

Земята разкрива своята невинност чрез усмивките на децата, защото те са най-ценните на този свят. Нека невинността в усмивките им и чистотата на сърцата им останат завинаги непоклатими. Да ги научим как да мислят, а не какво да мислят, да бъдем мили с тях. Нека ги накараме да се чувстват ценни по всякакъв начин, по който можем, защото те са […]

Прочети
РТИК бе домакин на дейности, свързани с групова мобилност за младежи с разстройства от аутистичния спектър

РТИК бе домакин на дейности, свързани с групова мобилност за младежи с разстройства от аутистичния спектър

РТИК бе домакин на дейности, свързани с групова мобилност за младежи с разстройства от аутистичния спектър. Събитието се проведе в периода 23-27 май 2022г., като част от изпълнението на проект ACTIvE Autism, финансиран от програма Еразъм+ на ЕС. 7 младежи от България, Португалия, Гърция, Италия и Румъния взеха участие в различни дейности и уъркшопи, целящи тяхното по-лесно адаптиране на пазара […]

Прочети
Студентите от Русенския университет "Ангел Кънчев" поздравиха децата в отделение Педиатрия

Студентите от Русенския университет „Ангел Кънчев“ поздравиха децата в отделение Педиатрия

Студентите от 1-ви курс от специалност Лекарски асистент на Русенски университет „Ангел Кънчев“ поздравиха дечицата, които в момента се лекуват в отделение Педиатрия на УМБАЛ „Канев“ в Русе. Освен книжки, играчки и лакомства, те ги дариха с усмивки и добро настроение.

Прочети
70 книги дариха в детското отделение на Университетска болница "Канев" днес

70 книги дариха в детското отделение на Университетска болница „Канев“ днес

Дамите от Lions Club Russe – Sexaginta Prista, заедно с младежите от Leo club Omega Ruse Dunav, подариха по случай 1 юни 70 книги за децата от детското отделение на Университетска болница „Канев“. Книгите са събрани благотворително, на церемонията по чартирането на Leo club Omega Ruse Dunav. „С огромна благодарност приемаме дарението и сме сигурни, че срещата на нашите пациенти […]

Прочети
„Художнико, отрежи езика си!“, но не по Матис, а по Белчев

„Художнико, отрежи езика си!“, но не по Матис, а по Белчев

На 31 май в галерия „Библиотека“ варненският художник Нено Белчев представи книжката „ХУДОЖНИКО, ОТРЕЖИ ЕЗИКА СИ!“. Тя е епизод две (№2) от рисуваната (график-новел) поредица „ПОКАЖИ МИ ЕЗИКА СИ!“ и показва някои от рисунките, включени в книжките и бъдещия не-филм. В огромната си част тези рисунки са изпълнени с акрилни бои върху черна хартия. Някои са цветни, само че множеството […]

Прочети
Изложба "Стрил" ще бъде открита в РБ "Л. Каравелов"

Изложба „Стрил“ ще бъде открита в РБ „Л. Каравелов“

На 20 юни в 17:30 ч. в галерия „Библиотека“ ще бъде открита групова изложба на три момичета – Виктория Авакян, Микаела Върбанова и Миглена Господинова – ученички от Х клас, изящни изкуства, на НУИ „Проф. Веселин Стоянов“. Това е първата открита презентация на техните картини като развиващи се млади художнички. Паралелно техни творби са и в Художествената галерия в Русе […]

Прочети
енерго про кабели ток

Компенсациите заради високите енергийни цени продължават и през месеците май и юни

Компенсациите от страна на държавата заради високите цени на електроенергията ще продължат през месеците май и юни, реши Министерският съвет на днешното си заседание. Чрез предлаганото изменение в програмата за компенсиране на небитовите крайни клиенти на електрическа енергия ще продължи подпомагането на всички небитови крайни клиенти за справяне с последиците от съществените и неблагоприятни колебания на цените на електрическата енергия […]

Прочети

На 3 юни русенски деца ще рисуват върху асфалт на тема: „Знаме на мира“

Екипът на проект BG05M9OP001-2.056-0007-2014BG05M2OP001-C01 „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе“, партньора – Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация“ и детските градини, включени в дейностите, организират поредното от серия събития – част от информационна кампания „Творим заедно за мир и равенство“. Тя се провежда през месеците май и юни по проект BG05M9OP001-2.056-0007-2014BG05M2OP001-C01 […]

Прочети
ваксини

Петима новоустановени заразени с коронавирус в Русенска област за денонощие

Петима души са заразени с Ковид-19 в Русенско за изминалото денонощие. Сред тях няма деца. През вчерашния ден един човек е оздравял, като няма починали с положителен тест за коронавирусна инфекция. Активните случаи са 33, от които 11 души са на болнично лечение. Справка в Единния информационен портал сочи, че област Русе се нарежда на девето място по разпространение на […]

Прочети
1 2 3