203 800 бюлетини ще бъдат отпечатани за предстоящите избори в 19-и МИР – Русе

С вх. № 103/06.09.2022г. на РИК-Русе е получено писмо с изх. № НС-15-109/05.09.2022 г. от ЦИК с указания за одобряване на графични файлове за предпечатен образец на бюлетина.

В писмо с вх. № 102/06.9.2022 г. на РИК-Русе /изх. № НС-03-32/05.09.2022 г. на ЦИК/ е препратено писмо на ЦИК до изпълнителния директор на „Печатница на БНБ“ АД, с който се заявява тиража на хартиените бюлетини за съответните изборни райони, който за изборен район Русенски е 203 800 броя.

С оглед горното и в изпълнение на т.5 и 6 от Решение 1266-НС от 15.08.2022 г. на ЦИК, РИК-Русе разгледа изпратения проект на графичен файл за предпечатен образец на бюлетина в изборите за народни представители на 02 октомври 2022г., както и прецени необходимия за нормалното провеждане на изборния процес тираж на хартиени бюлетини за Деветнадесети изборен район-Русенски.

Районната избирателна комисия одобри проект на графичен файл за предпечатен образец на бюлетина в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г., за Деветнадесети изборен район – Русенски, съгласно приложение, неразделна част от решението. Одобрен е тираж на бюлетини в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. за Деветнадесети изборен район – Русенски в размер на 203 800 броя.

Сподели: