Катя Петрова

219 потребители ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в община Русе през тази година

От 01.01.2021 г. се предоставя нова социална услуга в Община Русе „Асистентска подкрепа“, като държавно-делегирана дейност. Услугата допълва останалите социални услуги, които се предоставят на територията на община Русе за грижа на нуждаещи се лица в домашна среда. Дава се възможност на лица, които не попадат в обхвата на Механизъм лична помощ или други социални услуги предоставяни по проекти от Община Русе, да бъдат обгрижени и подпомогнати в ежедневните им дейности от лица наети като „социални асистенти”.

Новата услуга се създава след промени в нормативната уредба, влезли в сила с новия Закон за социалните услуги /ЗСУ/ и Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги /ППЗСУ/, които очертават водещата роля на общините за провеждане на държавната политика в социалната сфера. Тя е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от социален асистент за самообслужване; движение и придвижване; промяна и поддържане на позицията на тялото; изпълнение на ежедневни и домакински дейности; комуникация.

Асистентската подкрепа се предоставя на деца/лица от следните целеви групи:

  • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
  • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

От разкриване на асистентската подкрепа услуги са ползвали общо 219 потребители, с назначени 113 социални асистента, които предоставят социалната услуга по домовете на потребителите.

Сподели: