община русе

227 договора по ЗОП сключи за година Община Русе

През периода 01.09.2017 – 31.08.2018 г., Община Русе, прилагайки правилата на Закона за обществените поръчки е сключила общо 227 договора. В резултат от успешно проведени процедури по смисъла на ЗОП са сключени за:

– Събиране на оферти с обява – 53 договора;
– Открита процедура – 88 договора;
– Договаряне без обявление – 16 договора;
– Публично състезание – 13 договора;
– Директно възлагане – 57 договора.

Доказателство за ефективната работа по прилагане на материалните разпоредби на закона, осигуряване на публичност и прозрачност е ниският относителен дял на обжалваните актове във връзка с процедури по възлагане на обществени поръчки.

Сподели: