Община Ценово

24 проекта за над 10 млн. лева са финансирани от ПРСР 2014 – 2020 година за периода 2015 – 2021 година в Община Ценово

Земеделието (растениевъдство, животновъдство) и горите са основният отрасъл на общинската икономика са най-важният източник на доходи и заетост в Община Ценово. В този сектор са 6 (шест) от основните предприятия, със над 10 заети в бизнеса, от които 5 в земеделието и един за горско стопанство и дърводобив.
При междинната оценка (МО) през 2017 г., в Общината са отчетени 165 660 дка обработваеми земеделски площи при целева стойност за края на програмния период 165 000 дка. Към момента на Последващата оценка (ПО) общият размер на земеделските площи е 171 725 дка., т.е. планираната целева стойност е била надхвърлена.

Към 2017 г. при МО на територията на Общината са отчетени 102 стопанства в подсектора растениевъдство и 63 в животновъдство, т.е общо 165 стопанства при целеви брой 180 стопанства, планирани при разработването на т.нар. Актуализиран документ през 2018 г.

Към края на плановия период, през 2019 г. са отчетени общо 158 стопанства, от които 64 в животновъдството, т.е. налице е несъществен спад от 4,43 % в броя стопанства в растениевъдството, основно поради известно окрупняване на земеделските парцели и „излизане“ на някой най-малки растениевъдни стопанства. Може де се оцени, че двата индикатора за резултат за оценка на мярката са равни на целевите стойности за края на периода и мярка 1.3.1 е изпълнена на високо равнище.

Сподели: