община две могили

Готов е проект на Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Две могили

Време за прочитане: 2 мин.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Община Две могили

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е Проект на Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Две могили, област Русе.

Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 21.08.2020 г. включително на e-mail: obshtina@dvemogili.bg или в Центъра за административно обслужване на Община Две могили.

Съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗФВС, спортните обекти –общинска собственост, могат да се предоставят безвъзмездно за определено време при условия и ред, определени в наредба на общинския съвет за спортните дейности посочени в ал. 1 от същия член.
Спортните обекти или части от тях –общинска собственост, може да се отдават под наем след провеждане на търг или конкурс, при условията и по реда на действащото законодателство и при спазване изискванията на Закона за физическото възпитание и спорта.
Съгласно действащата нормативна уредба в наредбата на общинския съвет следва да бъдат определени:

 1. изискванията, на които да отговарят участниците;
 2. критериите за оценяване на размера на предвидените инвестиции и контролът по изпълнението им;
 3. условията за оценяване на възможностите за развитие на спортната дейност, както и постигнатите спортни резултати;
 4. редът за подаване и разглеждане на заявленията, класиране на участниците и сключване на договора.
  Законът дава възможност спортните обекти, общинска собственост, да се отдават под наем за срок до една година без търг или конкурс при условия и по ред, определени също в
  наредбата на спортен клуб – сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, на спортна федерация или на обединен спортен клуб, които са
  вписани в регистрите по чл. 9, ал. 1 от закона.
  Съгласно чл. 108, ал. 1 спортни обекти или части от тях – държавна или общинска собственост, може да се отдават под наем за срок до 10 години, като в тази хипотеза не е предвидено изискване това да става само на спортни клубове.
  Спортните обекти или части от тях –общинска собственост, може да се отдават под наем за срок до 30 години само на спортни клубове, спортни федерации или обединени спортни клубове, вписани в съответния регистър по чл. 9, ал. 1 от ЗФВС.

Мотиви и Проект на Наредба

Сподели:

Още новини от деня