2459 заявления за извършване на индивидуална оценка на потребностите на хора с увреждания в Русенска област за 2 месеца

В Закона за личната помощ (ЗЛП), в сила от 01.01.2019 г., е заложено предоставянето и финансирането на личната помощ да се осъществява от 1 септември 2019 г. Услугите „Личен асистент” и „Домашен помощник”, осигурени със Закона за държавния бюджет ще се предоставят от общините до 31.08.2019 г. Mеханизмът лична помощ се основава на гарантирана от държавата финансова подкрепа, индивидуалните потребности и избор на хората с увреждания и се предоставя въз основа на изготвена индивидуална оценка на потребностите и издадено направление по реда на Закона за хората с увреждания. Oт 01.04.2019 г. в дирекциите „Социално подпомагане“ започна приемът на заявления-декларации за изготвяне на индивидуални оценки на правоимащите лица, включително за определяне на потребността от лична помощ. Индивидуалната оценка се изготвя в срок до края на месеца, следващ месеца на подаване на документите. Броят на часовете за лична помощ се определя в направлението, издадено съобразно заключенията от индивидуалната оценката и въз основа на четири степенна скала на зависимост/затруднения.

Напомняме, че до 31 декември 2020 г. право за включване в механизма за лична помощ имат: 

– хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност; 

– децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;

– децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

Лицата, които са включени в дейностите „Личен асистент” или „Помощник-възпитател“ по Национална програма „Асистенти на хора с увреждания” ще продължат да ползват услугите  до 31.12.2019 г.

Към настоящия момент, общо 356 лица в областта ползват слугите „Личен асистент” и „Домашен помощник”. От тях 299 отговарят на условията за включване в механизма лична помощ.

– в община Русе и община Сливо поле са включени общо 218 лица;

– в община Две могили и община Иваново са включени общо 48 лица;

          – в община Ветово са включени – 37 лица

– в община Бяла, община Ценово, община Борово са включени общо 53 лица.

Имайки предвид сроковете за изготвяне на индивидуалните оценки и началната дата за стартиране на механизма лична помощ е необходимо заявленията за индивидуална оценка да бъдат подадени в дирекциите „Социално подпомагане“ не по-късно от месеците юли и август 2019 г., за да могат хората с увреждания, които имат право и искат да им бъде предоставена лична помощ, своевременно да подадат пред кмета на общината по настоящия адрес искане за предоставяне на лична помощ, заедно с направлението издадено от дирекция „Социално подпомагане”.

Когато ползвател на лична помощ е дете с увреждания с 90 и над 90% степен на увреждане, се дава съгласие до 380 лв. (според броя на часовете) от месечната помощ от 930 лв., която то получава по Закона за семейни помощи за деца, да се превежда от Агенцията за социално подпомагане на кмета на съответната община, която съгласно закона е доставчик на лична помощ. Превеждането на средствата става след определяне на асистент на детето и сключването на трудов договор с него. 

В случай, че ползвател на лична помощ е лице с увреждане с 90 и над 90% степен на увреждане и с право на добавка за чужда помощ, заявителят за ползване на лична помощ трябва да даде съгласие добавката да се превежда от Националния осигурителен институт на Агенцията за социално подпомагане. Въз основа на това съгласие АСП ще превежда получените средства на кмета на общината, която ще е доставчик на лична помощ.

Това съобщи по време на пресконференция днес Снежана Георгиева от териториалната структура на Агенцията за социално подпомагане в Русе.

От 01.04.2019 г. до 24.06.2019 г. са приети общо 2459 заявления за извършване на индивидуална оценка на потребностите на хора с увреждания, както следва:

  • ДСП – Бяла – 275 бр., от които за лична помощ 21 бр., като 4 са одобрени;
  • ДСП – Ветово – 148 бр., от които за лична помощ 18 бр., като 8 са одобрени;
  • ДСП – Две могили – 203 бр.; от които за лична помощ 28 бр., като 21 са одобрени;
  • ДСП – Русе – 1833 бр., от които за лична помощ 19 бр., като 12 са одобрени.
Сподели:

Още новини от деня