община русе

25 АУАН и 10 НП за родители с цел предотвратяване отпадането на ученици през миналата учебна година в Община Русе

През 2017 г. е създаден е и функционира Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Въведена е Информационна система за реализация на механизма (ИСРМ). Механизмът се прилага по отношение на деца и ученици, които не са обхванати от училище или детска градина или са напуснали преждевременно образователната система. Провеждат се регулярни информационни срещи с директорите на училища и детски градини, екипите за обхват, ангажираните с механизма институции и всички заинтересовани страни в процеса.

Ежемесечно се изпращат докладни от директорите на учебните заведения относно натрупани отсъствия на учениците за повече от 5 учебни часа или за повече от 3 дни на дете, посещаващо група за задължително предучилищно образование, по неуважителни причини. Като последна мярка по Механизма Общинска администрация образува производства за налагане на административно наказание по реда на чл. 347 от Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО) за родителите им. За учебната 2019-2020 г., в Община Русе са съставени 25 акта за установяване на административни нарушения и са издадени 10 наказателни постановления за налагане на наказание за осъществен състав на административно нарушение по чл. 347, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО). Анализът на данните от наложените наказания показва, че преобладаващ дял на учениците допускащи неизвинени отсъствия имат децата от 5-ти до 8 клас. През настоящата година особено внимание се отделя на превенция напускане на децата в предучилищното образование и приоритетно обхващане на 5-, 6- и 7- годишните деца, които не са записани в детска градина или училище.

При прилагането на Механизма през последните три години, в областта е изградено добро междуинституционално взаимодействие. Служители от отдел „Образование, спорт и младежки дейности“ към Община Русе и секретарят на МКПППМН са включени в екипите по райони. Създаден е Областен координационен център, който да координира дейностите по Механизма (Заповед № 6-95-00-510/05.09.2018 г. на областния управител на област Русе). Екипите за обхват приоритетно прилагат мерки за: обхващане и записване на децата в задължителна предучилищна и ученици в задължителна училищна възраст, които не са записани в детска градина или в първи клас; обхващане и включване на децата и учениците, посещавали детска градина или училище през предходната учебна година, но не са записани през настоящата; обхващане и включване на децата и учениците, които са посещавали детска градина или училище, но са отпаднали през предходната учебна година.

Сподели: