25 ноември – 10 декември 2017: Още веднъж да оцветим света в оранжево!

Сдружение „Алианс за защита от насилие основано на пола” възприема изцяло логото и посланието на тазгодишната кампания за 16 дни на активни действия срещу насилието основано на пола, която се провежда в рамките на инициативата UNiTE на Генералния секретар на ООН за Премахване на Насилието срещу Жените
Да не оставим никого без подкрепа и грижа: Да сложим край на насилието срещу жените и момичетата!
Едно от най-ужасяващите нарушения на правата на човека
Насилието срещу жените и момичетата е едно от най- широко разпространените, от най- упоритите и най-ужасяващи нарушения на правата на човека в днешни дни.
Неравнопоставеността на жените е трайна тенденция навсякъде по света. Генералният секретар на ООН Антонио Гутереш отбелязва в последния си доклад за напредъка по изпълнението на Целите за устойчиво развитие, че постигането на равенство и овластяването на жените изисква още по-енергични усилия, които включват законодателни мерки, за да се премахне дълбоко вкоренената дискриминация основана на пола, която често е резултат от патриархални нагласи и свързани с това социални норми.
Някои нетърпими факти
Насилието срещу жените е най-крайната форма на дискриминация. Според гореспоменатия доклад, на база на данни от 2005 до 2016 година от 87 страни по света, 19 % от жените на възраст между 15 и 49 години признават, че са били жертви на физическо и/ или сексуално насилие от интимен партньор в последните 12 месеца преди провеждането на съответното изследване. В най-тежките случаи такова насилие може да води до смърт. Тенденцията през последните години показва също, че почти половината от жените в света, които са станали жертви на умишлени убийства са били убити от интимен партньор или от член на семейството, в сравнение с 6% от мъжете станали жертва на убийства в такъв контекст.
Друга екстремна форма на насилие срещу жените е гениталното осакатяване. Данните за тази увреждаща практика, макар и да показват намаление с 24% от около 2000 година насам, сочат, че това насилие все още се случва в някои от 30-те страни, за които има представителни данни. Изследвания в тези страни от 2015 година показват, че поне 1 от 3 момичета между 15 и 19 години са претърпели генитално обрязване, сравнено с почти всяко второ момиче към 2000 година.
Освен това, само малко повече от половината (52%) от жените между 15 и 49 години, които са омъжени или в интимна връзка могат свободно да решават относно сексуалните отношения с тяхно съгласие и относно употребата на контрацептиви и на здравни услуги. Тези данни се базират на статистика от 45 страни по света, 43 от които са развиващи се страни.
Изследвания също сочат, че постигането на равнопоставеност на жените спомага за предотвратяване на конфликти, както и че високите нива на насилие срещу жените са свързани с избухването на конфликти. Независимо от ясните факти, действията за включване на жените, за лидерство на жените и за защита остават неадекватни. В някои области се наблюдава дори връщане назад.
Липса на средства
Едно от основните предизвикателства за усилията да се предотврати и премахне насилието срещу жените и момичетата се дължи в значителна степен на недостига на заделяните средства за това. Това силно намалява ресурсите за борба с тези тежки нарушения на правата на човека. Целите за устойчиво развитие, които съдържат и специфична цел за премахване на насилието срещу жените и момичета вдъхват надежда, но трябва да бъдат адекватно финансирани, за да доведат до реални и сериозни промени в живота на жените и момичетата.
Темата на 2017: Да не оставим никого без подкрепа и грижа: Да сложим край на насилието срещу жените и момичетата!
Тазгодишната тема на компанията, която завършва на 10 декември- Деня на правата на човека, е: Да не оставим никого без подкрепа и грижа: Да сложим край на насилието срещу жените и момичетата! Тя подсилва ангажимента на ООН за един свят свободен от насилие за всички жени и момичета по света, като се достигне на първо място до тези от тях, които са най- лишени от подкрепа и грижи, включително сред бежанци, мигранти, малцинства, на жени с увреждания, на представители на коренното население и населението, засегнато от конфликти и природни бедствия.
Затова приканваме всички да Оцветим света в оранжево, като използваме този цвят за символизиране на едно по-красиво бъдеще без насилие.
Като се опира на тазгодишната кампания под егидата на Генералния секретар на ООН, Сдружение „Алианс за защита от насилие основано на пола” пренася в следващите дни призива в българския контекст. В подкрепа на отправените досега към българското общество и към българската държава призиви и предизвикателства,
Ние потвърждаваме призивите за
НУЛЕВА толерантност срещу насилието срещу жените и момичетата!
Незабавно ратифициране на Истанбулската конвенция !
НЕ на ОРЪЖИЯТА и на БЕЗКОНТРОЛНАТА им употреба!
Казваме ДА и ще подкрепяме:
Всички предстоящи действия на правителството и парламента за ратифицирането на Истанбулската конвенция
Приемането като приоритет на най-спешните законодателни промени в наказателното законодателство за най-строго преследване и наказване на насилниците
Приемането на другите необходими промени в гражданското и наказателното законодателство за постигане на съответствие с Истанбулската конвенция.
Настояваме
Във връзка с предстоящата ратификация на Истанбулската конвенция, да се предвидят достатъчно средства в държавния бюджет за осигуряване на прилагане на Конвенцията от 2018 година. Да се осигурят достатъчно средства от държавния бюджет и от общинските бюджети за специализираните услуги и програмите за пострадали от домашно насилие и други форми на насилие основано на пола – за консултативните центрове, кризисните центрове, телефонните линии за подкрепа на пострадалите, за правна защита и за други програми за превенция и защита. Предлагаме като минимална начална сума за изпълнение на Конвенцията в бюджет 2018 да залегне сумата от 1,5 милиона лева.
Да се създаде специализиран орган за превенция и борба с насилието срещу жените, включително домашното насилие, като се планират финансови ресурси за такъв орган за 2018 година, с препоръчителен минимален размер от 100 000 лева.
Ние, Алиансът и организациите членове на Алианса имаме доверието на пострадалите от насилие жени, включително тези от най-уязвими групи. Както бе подчертано отново тези дни, услугите за пострадалите жени трябва да са всеобхватни и интердисциплинарни, да бъдат с добро качество и да са достъпни за всички, без изключение. Те трябва да позволяват гласовете на жените да бъдат чути, без жените да бъдат осъждани. Тези услуги на неправителствените организации са първият отговор и подкрепа на предна линия за тези, чиито животи са били разстроени, затова при тях основна грижа е запазването на достойнството и безопасността на пострадалите.
Ето защо в интерес на тези основни права на жените и като осъзнаваме своята отговорност отправяме горните призиви.
За да не оставим никого без подкрепа и грижа: Да сложим край на насилието срещу жените и момичетата!

За едно по-красиво бъдеще за всички без насилие!
Изразяваме и нашата солидарност с всички жени и момичета по света

За Алианса за защита от насилие, основано на пола
Сдружение „Алианс за защита от насилие основано на пола” е водещото в България и единствено широко доброволно обединение от неправителствени организации, реализиращи дейности и услуги в областта на превенцията на насилието и предоставянето на услуги и програми за пострадалите, създадено през 2009 г. Всички организации членове се ползват с авторитет и призната експертиза на национално и местно равнище, както и на международно ниво. Всички организации от Алианса са доставчици на социални услуги и работят активно в областта на директната работа с жертвите и рисковите групи, оказват социална, психологическа и юридическа подкрепа на жертви по Закона за защита от домашното насилиe. Алиансът обединява организации от 11 града в България, които познават и прилагат законовите механизми за защита на лицата, засегнати от домашно насилие, те участват активно в мониторинга по прилагане на законодателството и провеждането на превантивни дейности сред рискови групи. Организациите от Алианса провеждат изследвания сред и предоставят закрила и грижи на жени и момичета от най- рискови групи в България, включително на жени от малцинствата, жени с увреждания, а през последните години и жени търсещи международна закрила пострадали от насилие.
В течение на 2016 година организациите, членове на Алианса са оказали подкрепа на над 3500 пострадали от насилие, предимно жени и деца, над 800 жени и деца са били настанени и обгрижени в кризисните центрове управлявани от членовете на Алианса. През периода 2014- 2016 г. в градовете, в които действат членовете на Алианса, над 40 жени са убити от настоящите си или бивши партньори. В над 90% от случаите на убийствата на жени убиецът е близък човек, най- често интимен партньор. Тревожна тенденция е че само от юли 2017 година насам в България бяха публично огласени поне 8 убийства на жени от техни партньори при условията на домашно насилие. Леталният изход почти винаги е предшестван от множество сигнали за ескалиращо насилие, които не са били взети предвид от институциите- полиция, социални служби, прокуратура, съд. Запазва се тенденцията, съгласно изследване на Агенцията за фундаментални права на ЕС отпреди две години, че всяка трета жена в България е жертва на една или повече форми на домашно насилие.
Организациите, членове на Алианса:
– Фондация БЦДИ – София, с клон в Хасково и представителство във Велико Търново
– Женско сдружение ”Екатерина Каравелова” – Силистра
– Фондация “Позитивни Умения на Личността в Социума” /П.У.Л.С/ – Перник
– Фондация ”SOS – семейства в риск” – Варна
– Български фонд за жените – София
– Фондация „Х&Д Джендър перспективи“ – Хасково и Димитровград
– Асоциация „Деметра” – Бургас
– Сдружение „Знание, успех, промяна”- Дупница, с клон в Благоевград
– Фондация “Асоциация НАЯ” – Търговище
– Сдружение “Център Отворена врата“ – Плевен
– Сдружение „Център Динамика“ – Русе

Сподели: