Историята за един топъл обяд или как Обществената трапезария се оказа имунизирана срещу COVID-19

250 потребители има обществената трапезария в Русе, капацитетът може да се завиши с 50

Социалната услуга „Обществена трапезария“ се предоставя от Общинско предприятие „Социално предприятие – обществена трапезария“, а от 01.05.2021 г. Общинско предприятие „Обществена трапезария и Социални жилища“. Тя е насочена към осигуряване на храна на специфични уязвими групи на територията на община Русе – основно възрастни, самотно живеещи хора, лица с увреждания и други групи в риск от социална изолация. След увеличението на дневния капацитет в момента трапезарията изхранва 250 потребители.

През отчетния период дейността на предприятието минава изцяло под знака на Ковид-19  пандемията. Проектът „Топъл обяд в условията на пандемия“ се реализира с налагането на извънредни мерки и по препоръка на АСП въведената услугата е с доставка на храната на адрес. Новата услуга е напълно безплатна и се предлага само в работни дни. За целта Община Русе осигури два автомобила, които са вече активи на предприятието за реализиране на проекта. За периода са реализирани 62 000 хранодена,  като всеки един храноден на стойност 2,70 лв. включва супа, основно ястие, хляб и десерт.

Социалната услуга „Обществена трапезария“ е насочена към осигуряване на храна на специфични уязвими групи на територията на община Русе – основно възрастни, самотно живеещи хора, лица с увреждания и други групи в риск от социална изолация. Дневният капацитет на трапезарията към момента е 250 потребители.

Услугата доби популярност сред гражданите от целевите групи и към момента има желаещи, които изчакват за място. Поради демографската ситуация в страната и в частност и в община Русе, ефектът от застаряване на жителите ни се мултиплицира и броя на нуждаещите от храна възрастни и самотни хора се увеличава, можем да вдигнем капацитета на предприятието с наличния състав с 50 потребители. За целта сме предвидили капиталови разходи за закупуване на нужната ни производствена техника.

През м. май 2021 година предприятието се увеличи с още едно звено „Социални жилища“. За целта с Решение на Общински Съвет Русе, прието през м. април 2021 г. се гласува увеличение на щата с 5 бройки и се промени и името на предприятието на ОП „Обществена трапезария и Социални жилища“. Така вече освен „Топъл обяд в условията на пандемия“ ще се предоставя и услугата „Социални жилища“. Беше изграден жилищен блок с два входа и капацитет от 28 апартамента, оборудвани с всичко необходимо за нормален живот. Услугата е предназначена за работещите граждани с ниски доходи. За пребиваването си в жилищата, което е срочно, те ще заплащат само режийни разходи без наем. 

Във връзка с новата услуга през ноември т.г. Община Русе облекчи условията за кандидатстване за нея. Критерий за доходите вече е линията на бедност, а този за липса на притежание на автомобил бе премахнат.

Сподели: