община две могили

Два общински имота в Пепелина ще бъдат отдадени под наем

Общинският съвет – Две могили даде днес своето съгласие от т. 2. „Прогнозен списък на имоти общинска собственост, предвидени за разпореждане през 2020 година“ на Раздел IV от Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 година, приета с Решение № 46 от 31.01.2020 г. на Общински съвет Две могили, да отпаднат имоти по АЧОС № 2122 и АЧОС № 2126 (описани в Таблица № 1), като същите бъдат добавени към т. 1.7. „Други имоти – общинска собственост, предвидени за отдаване под наем през 2020 г.“ от посочената Програма.

Таблица № 1

№ по редНов АОССтар АОС по КККР на имот  по КВСНТППЛОЩ, дкаКАТ.МЕСТНОСТ
1.4219/ 09.09.2020 г.2122/ 2009 г.55837.226.67630013За земеделски труд и отдих0,521ІХЗелена махала
2.4220/ 09.09.2020 г.2126/ 2009 г.55837.226.71630010За земеделски труд и отдих0,540ІХЗелена махала

Дадено е съгласие да бъдат отдадени под наем вкупом след провеждане на публичен търг с явно наддаване за срок от 10 (десет) години следните имоти частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Пепелина, община Две могили, област Русе:

                                                                                                                      Таблица № 2

№ по редАОС по КККР на имот  по КВСНТППЛОЩ, дкаКАТ.МЕСТНОСТ
1.4219/09.09.2020 г.55837.226.67630013За земеделски труд и отдих0,521ІХЗелена махала
2.4220/09.09.2020 г.55837.226.71630010За земеделски труд и отдих0,540ІХЗелена махала
ОБЩО:1,061 

Началната годишна наемна цена при провеждането на търга е 20,16 лв. (двадесет лева и шестнадесет стотинки) за посочените в Таблица № 2 имоти заедно (обща площ от 1,061 дка), съгласно т. 1.2. от Приложение № 3 „Тарифа за началния размер на месечния наем за 1 дка при предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд и общински рибарници” към Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, област Русе.

Стъпката на наддаване е 10 % (десет процента) от началната цена.

Към настоящия момент имотите са свободни, трайно необработвани, разположени са един до друг, на практика се обслужват от един съществуващ път и в тази връзка предлагаме същите да бъдат отдадени под наем вкупом, след провеждане на търг с явно наддаване за период от десет години.

Община Две могили е собственик на тези два недвижими имота по Актове за частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Пепелина, община Две могили, обл. Русе, описани в Таблица № 1. В Община Две могили е постъпило заявление, подадено от Елена Димитрова Илиева – Корчева от Русе, с което е изявено желание за дългосрочно наемане на въпросните имоти.

Сподели:

Още новини от деня