Букурещкият университет "Йон Минку" ще си партнира с Община Гюргево по трансграничен проект

Букурещкият университет „Йон Минку“ ще си партнира с Община Гюргево по трансграничен проект

Община Гюргево подписа споразумението за партньорство с Университета по архитектура и урбанизъм ′′ Йон Минку ′′ Букурещ по проект INTERREG Дунавска международна програма ′′ DANURB+ Дунавска градска марка. Изграждане на регионална и местна устойчивост чрез валоризация на дунавското културно наследство′′.

Проектът е иницииран от Университет по технологии и икономика в Будапеща и има за цел да увеличи стойността на природното и културно наследство, като съществуващи ресурси, като осигури устойчиво развитие на регионите по Дунав. Основният резултат от проекта е създаване на стратегия за устойчив туризъм и дигитализиране на съществуващата културна и природна инфраструктура.

Предложените по проекта дейности се извършват без финансово участие от общината. По DANURB+ работи консорциум от 17 партньори от ЕФРР, включително Университета по архитектура и урбанизъм в Букурещ, 2 партньори от ИПП и 23 асоциирани стратегически партньори от 6 държави.

В резултат на доброто сътрудничество между Община Гюргево и университета, Гюргево е избрано за от Университета по архитектура и урбанизъм ′′ Йон Минку ′′ в Букурещ като асоцииран партньор, а сключването на споразумението е одобрено с решение на общинския съвет № 359 / 2020. По време на този проект, наред с други дейности, Факултетът по урбанизъм ще анализира някои области на общината, за да определи възможностите за подобряване потенциала на културното наследство на Дунав.

Специално внимание се обръща на територията, разположена в североизточната част на града, на площ от приблизително 100 хектара – зона, която се е развила естествено във времето, която има изложение към Дунав чрез „ръкава“ Smârda и за която е подаден проектният файл в Aгенцията за регионално развитие „Южна Мунтеня“, за да се получи европейско финансиране за документация, свързана с проекта ′′Зона за разходка и отдих с оформление на естествени ландшафтни елементи – Delta Plantelor“. Проектът беше одобрен този месец от Съвета за развитие на Южна Мунтения. Инвестицията, която ще бъде направена, ще има стойност до 15 млн. евро.

* За повече информация за проекта DANURB+ можете да разгледате страницата на проекта http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danurb_plus или https://www.uauim.ro/evenimente/danurb-plus/ и https://www.uauim.ro/cercetare/danurb/.

Сподели:

Още новини от деня