267.6 млн. лева са нетните приходи от продажби на нефинансовите предприятия в община Ветово

Инициативата на Института за пазарна икономика (ИПИ) за разпространение, визуализация и анализ на общински данни „265 истории за икономика” (www.265obshtini.bg) вече предлага нова функционалност – профили на всички 265 общини в България. Профилите са налични на www.265obshtini.bg/muns, като към момента включват 32 индикатора за социалното и икономическото развитие за всяка община. 

Усилието на ИПИ е подкрепено[1] от водещи български компании, като цели да повиши знанието и разбирането за развитието на 265-те общини в България. Огромният интерес към публикуваните данни и интерактивните карти на „265 истории за икономика“ превърнаха инициативата в една от най-успешните на ИПИ в областта на регионалното развитие и насърчаването на инвестициите.

Новата функционалност позволява сравнително лесно да се добие знание за всяка една община в страната. Избраните индикатори в профилите са в категории икономика и инвестиции, демография, пазара на труда, образование, здравеопазване и местни финанси.  За илюстрация представяме някои наблюдения за община Ветово.

9 952 са жителите на община Ветово по данни от националното преброяване през 2021 година. 61.2 % от тях са в трудоспособна възраст. 26 % е населението на възраст над 65 години. 75 % от населението живее в градовете Ветово, Сеново и Глоджево. – 15.9 % е коефициентът на естествен прираст по данни от 2022 година. 0.7 % е коефициентът на механичен прираст към 2022 година. 687 са били учениците в общообразователните училища за учебната 2021/2022 година. 87 са били учениците в професионалните училища. Делът на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.) възлиза на 2.9 %. Делът на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.) е 7.7 %. 52.4 % е делът на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)

83.2 млн. лева е добавената стойност по факторни разходи. 31.7 млн. лева са отделени за разходи за придобиване на ДМА (2021 г.). Няма данни за преките чуждестранни инвестиции с натрупване.

267.6 млн. лева са нетните приходи от продажби на нефинансовите предприятия.

Броят наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.) е 2 234. Средната брутна месечна заплата на наетите (2021 г.) е 1 329 лева. 21.3 % е коефициентът на безработица (2022 г.).

Общинските разходи възлизат на 15.9 млн. лева, което отрежда място в средата сред общините у нас. Общинските разходи на човек от населението (2022 г.) са 1 618 лева. 25.2 % е делът на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.). 2.6 % е размерът на данъчната ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.). 1.8 промила е размерът на данъчната ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.).

2 са лекарите в общината по данни към 2022 година. 4 879 души е населението на един лекар. 4 са аптеките в общината.

Сподели: