русе център

27 са въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в Русенска област през последното тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2022 г. е 1 613, а новопостроените жилища в тях са 5 708 (табл. 1 от приложението). Спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г. сградите са с 392 повече, или с 32.1%, а жилищата в тях нарастват с 285, или с 5.3%. От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2022 г. със стоманобетонна конструкция са 78.9%, с тухлена – 17.4%, с друга – 3.4%, и с панелна – 0.3%. Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (81.3%), следвани от жилищните кооперации (13.0%). В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. се наблюдава увеличение в броя на новопостроените къщи и сградите от смесен тип, докато броят на жилищните кооперации намалява. Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите София (столица) – 296 сгради с 1 997 жилища, Пловдив – 232 сгради с 517 жилища, и Варна – 182 сгради със 742 жилища в тях.

27 са въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради с 99 жилища в тях в Русенска област през последното тримесечие на 2022 година. Полезната площ на въведените в експлоатация новопостроени жилища в областта е 8 973 м2. 6 946 м2 е общата площ на жилищните помещения, вкл. кухните над 4 кв. м2. 2 027 м2 е общата площ на спомагателните помещения, вкл. кухните под 4 кв. м2.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (35.5%), следват тези с три стаи (34.8%), а най-нисък е делът на жилищата с една стая – 4.8%.

Общата полезна площ на новопостроените жилища през четвъртото тримесечие на
2022 г. е 631.5 хил. кв. м, или с 19.0% повече в сравнение със същото тримесечие на 2021 г., а  жилищната площ се увеличава с 18.7% и достига 494.0 хил. кв. метра (фиг. 4).

Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище нараства от
97.8 кв. м през четвъртото тримесечие на 2021 г. на 110.6 кв. м през същото тримесечие на 2022 година.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Силистра – 226.9 кв. м, и Монтана – 188.0 кв. м, а най-малка – в областите Враца – 55.4 кв. м, и Велико Търново – 78.9 кв. метра.

Методологични бележки

Статистическите данни за новопостроените жилищни сгради и жилища са разработени на базата на тримесечна информация, получавана от общинските администрации.

В обхвата на наблюдението се включват новопостроените жилищни сгради с одобрен приемателен протокол обр. 16 или издадено разрешение за ползване съгласно
Наредба № 2/31.07.2003 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Жилищната площ включва площта на стаите за живеене, спалните, нишите за спане, столовите, стаите за дневно престояване, стаите, ползвани като работни кабинети и библиотеки на научни работници, гостните, холовете, както и площта на кухните над 4 кв. метра. До 31.12.2018 г. площта на кухните с площ над 4 кв. м се разглежда отделно.

Спомагателната площ включва площта на спомагателните помещения, стаите и кухните с площ по-малка от 4 кв. м, вестибюлите с портал и друга преграда, коридорите, антретата, баните, тоалетните, килерите, дрешниците, другите спомагателни помещения (сушилни, перални, балкони и лоджии) независимо от големината на площта им.

Полезната площ на жилището представлява сума от жилищната и спомагателната площ.

Средната полезна площ на жилището е отношение на полезната площ към броя на жилищата.

Сподели: