център-Бяла-март-2023

275 млн. лева са нетните приходи от продажби на нефинансовите предприятия в община Бяла /2021 г./

Инициативата на Института за пазарна икономика (ИПИ) за разпространение, визуализация и анализ на общински данни „265 истории за икономика” (www.265obshtini.bg) вече предлага нова функционалност – профили на всички 265 общини в България. Профилите са налични на www.265obshtini.bg/muns, като към момента включват 32 индикатора за социалното и икономическото развитие за всяка община. 

Усилието на ИПИ е подкрепено[1] от водещи български компании, като цели да повиши знанието и разбирането за развитието на 265-те общини в България. Огромният интерес към публикуваните данни и интерактивните карти на „265 истории за икономика“ превърнаха инициативата в една от най-успешните на ИПИ в областта на регионалното развитие и насърчаването на инвестициите.

Новата функционалност позволява сравнително лесно да се добие знание за всяка една община в страната. Избраните индикатори в профилите са в категории икономика и инвестиции, демография, пазара на труда, образование, здравеопазване и местни финанси.  За илюстрация представяме някои наблюдения за община Бяла.

10 536 са жителите на община Бяла по данни от националното преброяване през 2021 година. 57.5 % от тях са в трудоспособна възраст. 30 % е населението на възраст над 65 години. 62.3 % от населението живее в града. – 19.9 % е коефициентът на естествен прираст по данни от 2022 година. 0.1 % е коефициентът на механичен прираст към 2022 година. 649 са били учениците в общообразователните училища за учебната 2021/2022 година. 283 са били учениците в професионалните училища през учебната 2020/2021 година. Делът на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.) възлиза на 1 %. Делът на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.) е 16.4 %. 35.6 % е делът на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)

63.6 млн. лева е добавената стойност по факторни разходи през 2021 година. 40.2 млн. лева са отделени за разходи за придобиване на ДМА (2021 г.). 1 млн. евро са преките чуждестранни инвестиции с натрупване през 2021 година. Приходите от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.) възлизат на 23.5 млн. лева.

275 млн. лева са нетните приходи от продажби на нефинансовите предприятия през 2021 година.

Броят наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.) е 2 506. Средната брутна месечна заплата на наетите (2021 г.) е 1 257 лева. 13.1 % е коефициентът на безработица (2022 г.).

Общинските разходи възлизат на 17.7 млн. лева, което отрежда място в средата сред общините у нас. Общинските разходи на човек от населението (2022 г.) са 1 711 лева. 26.4 % е делът на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.). 3 % е размерът на данъчната ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.). 2 промила е размерът на данъчната ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.).

Леглата в лечебни заведения за болнична помощ в общината са 425. 71 са лекарите в общината по данни към 2022 година. 144 души е населението на един лекар. 8 са аптеките в общината.

Сподели: