строителство русе сграда

28 новопостроени жилищни сгради са въведени в експлоатация в Русенска област през последното тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2023 г. е 1 529, а новопостроените жилища в тях са 6 350 (табл. 1 от приложението). Спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. сградите са с 57 по-малко, или с 3.6%, а жилищата в тях се увеличават с 1 101, или с 21.0%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2023 г. със стоманобетонна конструкция са 76.8%, с тухлена – 19.5%, с друга – 3.3%, и с панелна – 0.4%. Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (78.3%), следвани от жилищните кооперации (14.1%). В сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. се наблюдава увеличение в броя на новопостроените жилищни кооперации, сградите от смесен тип и вилите, докато броят на къщите намалява.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите София (столица) – 267 сгради с 1 823 жилища, Пловдив – 230 сгради с 636 жилища, и Варна – 174 сгради с 1 390 жилища в тях. В Русенска област въведените в експлоатация жилищни сгради са 28, като те имат 73 жилища в тях. Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (38.9%), следват тези с три стаи (34.4%), а най-нисък е делът на жилищата с пет стаи – 4.8%.

Общата полезна площ на новопостроените жилища през четвъртото тримесечие на
2023 г. е 644.4 хил. кв. м, или с 10.3% повече в сравнение със същото тримесечие на 2022 г., а жилищната площ нараства с 10.9 % и достига 504.5 хил. кв. метра (фиг. 4).

Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от
111.3 кв. м през четвъртото тримесечие на 2022 г. на 101.5 кв. м през същото тримесечие на 2023 година.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Силистра – 227.8 кв. м, и Габрово – 171.4 кв. м, а най-малка – в областите Монтана – 71.1 кв. м, и Варна – 72.4 кв. метра. Полезната площ на въведените в експлоатация новопостроени жилища в Русенска област е 8 231 м2. 5 036 м2 е площта на жилищните помещения, вкл. кухните над 4 кв. м. Останалите над 3 000 м2 са площ на спомагателните помещения, вкл. кухните под 4 кв. м.

Методологични бележки

Статистическите данни за новопостроените жилищни сгради и жилища са разработени на базата на тримесечна информация, получавана от общинските администрации.

В обхвата на наблюдението се включват новопостроените жилищни сгради с одобрен приемателен протокол обр. 16 или издадено разрешение за ползване съгласно
Наредба № 2/31.07.2003 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Жилищната площ включва площта на стаите и кухните с площ 4 и повече квадратни метри.

Спомагателната площ включва площта на спомагателните помещения, стаите и кухните с площ по-малка от 4 кв. м, вестибюлите с портал и друга преграда, коридорите, антретата, баните, тоалетните, килерите, дрешниците, другите спомагателни помещения (сушилни, перални, балкони и лоджии), независимо от големината на площта им.

Полезната площ на жилището представлява сума от жилищната и спомагателната площ.

Средната полезна площ на жилището е отношение на полезната площ към броя на жилищата.

Сподели: