община русе

282.4 млн. лева е уточненият бюджет на Община Русе към 31 март тази година

Общински съвет – Русе получи информация за измененията в бюджета за 2024 година на Община Русе към 31 март в изпълнение на чл. 125, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл. 30, ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе.

Първоначалният годишен план на Бюджета на Община Русе за 2024 година е приет с Решение № 119 на Общински съвет град Русе, Протокол №5/16.02.2024 година в размер на 274 525 444 лв.

Уточненият бюджет на общината към 31.03.2024 г. е 282 435 556 лева.

В бюджета на Община Русе към 31.03.2024 г. настъпиха промени с писма от Министерство на финансите за промяна на взаимоотношенията между община Русе и Републиканския бюджет; Министерство на труда и социалната политика за осигуряване на заетост; Министерство на образованието и науката; дарения от страната; ПУДООС; Писмо ФО-14/15.03.2024 г. на Министерство на финансите за компенсиране на стойността на безплатните и по намалени цени пътувания и на субсидиите за вътрешно – градски пътнически превози; Заповед № РД-01-1037 от 15.04.2024 г.; заповеди на ръководители на поделения прилагащи системата на делегирани бюджети във функция „Образование“.

Общият размер на изменението на Сборния бюджет към 31.03.2024 г. е 7 910 112 лв., в т.ч. държавни дейности 7 153 959 лв.; местни дейности  491 437 лв. и дофинансиране на делегираните от държавата дейности 264 716 лв.

Информацията за всички писма от МФ и други министерства за предоставените трансфери, заповедите на кмета на общината и заповедите на разпоредители на делегиран бюджет, с които е изменен първоначалния план по прихода и разхода /по функции, дейности и агрегирани показатели/, е предоставена в таблица – Приложение №1.

Спазвайки изискванията на закона за публичните финанси за промени в бюджетите на общините, кметът на Община Русе Пенчо Милков представи на общинските съветници следната поясняваща информация:

1. Увеличението на някои от приходните и разходни параграфи – Приложение № 1 „Информация, относно изменения на бюджета на Община Русе за периода 01.01.2024 г.-31.03.2024 г.“ е реализирано от:

други неданъчни приходи – реализирани курсови разлики;

дарения от страната и чужбина – с тези средства е увеличена издръжката на съответните дейности и ще бъдат изразходени съобразно волята на дарителя /дарения в ОДЦКИ, в СУПНЕ „Фридрих Шилер“; АЕГ „Гео Милев“; в СУ “ Възраждане“/

трансфери и субсидии от Централния бюджет /ЦБ/ –субсидии за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспортза първото тримесечие на2024 г. – 573 648 лв.; компенсации за транспорт на деца и ученици по чл. 283,ал.2 от ЗПУО – 309 729 лв.; компенсации за пътувания на ветерани от войните, военноинвалиди, за деца до 7 навършени години и от 7 до 14 навършени години, за учащи, за лица получаващи пенсии, за хора с увреждания с намалена работоспособност над 70,99%– 649 938 лв.; компенсиране за превоз на служители при изпълнение на служебните си задължения – 91 405 лв.; за закупуване на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и помагала за учениците от I до XII клас – 1 680 609 лв.; за допълнителни трансфери за други целеви разходи за възнаграждения и осигурителни вноски за служителите в областните информационни центрове с възложени функции съгласно т. 3 от Решение № 623 на Министерски съвет от 2023 г. и т. 2 и 3 от съгласно ПМС 42/2024 г. – 48 630 лв.; за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища – 375 371 лв.; увеличаване на общата субсидия за държавни дейности във Функция 4 „Здравеопазване“ във връзка с писмо на МФ№04-03-20/16.02.2024 г. – увеличаване щатната численост на персонала в Общинския съвет по наркотични вещества и ПИЦ с една бройка – 23 947 лв.

трансфери – от МТСП за осигуряване на заетост – 10 306 лв.

трансфери от Агенция за социално подпомагане – 3 871 596 лв. за Лична помощ и Приемна грижа

получени средства от ПУДООС /Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда/ по национална кампания „Чиста околна среда“ за ДГ Снежанка– 3 750 лв.

трансфери от АПИ за текущ ремонт и зимно поддържане на републиканските пътища в границите на града– 326 352 лв.

получени и предоставени трансфери – по проекти на училища и детски градини

2. В частта за делегираните от държавата дейности е извършена промяна между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност.

3. В частта за местните дейности е извършена промяна между утвърдените разходи в рамките на една дейност и от една дейност в друга.

4. Уточненият бюджет на Община Русе по дейности и параграфи към 31.03.2024 г. е разпределен както следва:

– държавна дейност 164 325 343 лв., в това число текущ бюджет 162 080 451 лв. и капиталов бюджет 2 244 892 лв.

– местна дейност – 103 850 651 лв., в това число текущ бюджет – 64 853 285 лв. и капиталов бюджет 38 997 366 лв.

– дофинансиране – 14 259 562 лв., в това число текущ бюджет 9 606 783 лв. и капиталов бюджет 4 652 779 лв.

Данните са представени в Приложение №2 Уточнен бюджет към 31.03.2024 г.

5. Изменения в Индикативен разчет на средствата от Европейския съюз – Приложение №3, съобразени с очакваното изпълнение на дейностите по проектите на Община Русе към 31.03.2024 г. Представените данни са обобщени данни по оперативни програми със средства от Европейския съюз, програми администрирани от Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие“; по програми от „Други средства от Европейския съюз“ /ДЕС/ и такива със средства от други международни програми. Разписани са по приходни и разходни параграфи.

Предложените промени по бюджета са съобразени с основните показатели, фискални правила и ограничения разписани в Закона за публичните финанси. Към 31.03.2024 г. Общинският бюджет е балансиран.

Сподели: