Община Две могили с Коледна украса

Извършени са промени по бюджета на Община Две могили към 30.04.2021 г. и актуализация на плана за капиталовите разходи за 2021 година

В инвестиционната програма на общината за 2021 г. е необходимо да се направят някои изменения във връзка добавяне или отпадане обекти, както следва:

  • Добавя се нов обект „Реконструкция, модернизация и обновяване на Народно читалище „Светлина – 1927“ село Чилнов, община Две могили, обл. Русе” на стойност 8410 лв. за подготовка на проектната документация за кандидатстване пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. Необходимите средства за предпроектните проучвания се осигуряват от Резерва , планиран в първоначалния бюджет за 2021 г.;
  • Увеличава се стойността на „Закупуване на компютри – 5 бр.” /Функция „Общи държавни служби”/ със 140 лв. от целевата субсидия за капиталови разходи. Средствата се осигуряват от икономии в заявено и приключено разплащане на закупените клонорези;
  • Увеличава се стойността на „Закупуване на компютри – 4 бр.” /Функция „Отбрана и сигурност”/ със 183 лв. от преходен остатък, планиран по пар.10-15 на дейност „Др.дейности по вътрешната сигурност”;
  • Увеличава се стойността на „Закупуване на храсторез за с. Батишница” със 130 лв. за сметка на намаление пар.10-15 Материали в дейност „Чистота” на кметство Батишница;
  • Добавя се „Закупуване на сметосъбиращ камион” за дейност „Чистота” с прогнозна стойност 91 500 лв. Първоначално беше планирано закупуването на нов камион с първоначална вноска 60 000 лв. и лизинг за 5 години. Средствата бяха заделени в Резерва до стартиране на обществената поръчка и одобрение на кредита. След проведени проучвания на пазара се установи, че би могло да се закупи автомобил втора употреба в добро състояние и да не се утежнява бюджета на общината за следващите 5 години. Разликата от 31 500 лв. ще бъде за сметка на възстановените средства от РИОСВ по чл.60 и чл.64, във връзка с КОВИД кризата и планирани по пар.61-02 „Предоставени трансфери” към Община Бяла за издръжка на Регионалното депо. С това не се променя одобрената план-сметка на дейност „Чистота”;
  • Намалява се „Закупуване на клонорези – 2 бр.” със 140 лв. поради приключило разплащане и реализирана икономия. Освободените средства се добавят към горепосочените компютри;
  • Отпада „Закупуване на специализиран камион” на стойност 198 002 лв., планиран от преходния остатък от зимно поддържане от предходните години. Вместо него ще се закупят 2 мултифункционални машини, а именно „Закупуване на Мултифункционален автомобил с допълнително оборудване нов храсторез и зимно почистващо оборудване” с прогнозна стойност 112 500 лв. и „Закупуване на Мултифункционална машина, предназначена за зимно поддържане и снегопочистване на площи, предвидени за пешеходци и дезинфекция, метене на зелени отпадъци и събиране на листа” с прогнозна стойност 35 700 лв. Остатъка от 49 802 лв. се прехвърля по пар. 10-20 за зимно поддържане за следващия зимен сезон.

Днес общинските съветници в Две могили приеха промени в бюджета на община Две могили към 30.04.2021 г. в разходната част по мероприятия и параграфи, съгласно Приложение 1.

Приет е актуализираният план за капиталовите разходи, финансирани с целева субсидия от Републиканския бюджет и от собствени средства на община Две могили за 2021 г., съгласно Приложение 2.

Общинският съвет упълномощи кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия за актуализиране плана на капиталовите разходи към 30.04.2021 г.

Сподели: