3 нови павилиона ще бъдат разположени близо до бензиностанция „Петрол“ пред ГКПП „Дунав мост“

С Решение №370, прието с протокол №14 от заседание на 20.10.2016 г. на Общински съвет – Русе, беше одобрена действащата към момента  „Обща схема на преместваемите обекти по чл. 56 и РИЕ по чл. 57 от ЗУТ за територията на зона „З“ /площад „Европа“ – в зоната около Дунав мост/ – гр. Русе“, и специфичните правила към нея.

Предлагаме за разглеждане проект за изменение на Обща схема преместваемите обекти по чл. 56 и РИЕ по чл. 57 от ЗУТ на територията на зона „З“ /пл. „Европа“ – в зоната около Дунав мост/ – гр. Русе, съгласно чл. 7 ал.1 т. 2 и на основание чл. 13 ал.1 от Наредба № 7 на Общински съвет – Русе за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе, приета с Решение № 945/20.03.2014 г., последно изменена с Решение № 1037 по Протокол № 39/13.09.2022 г.) и допълнително входиран подробен транспортен комуникационен план /ПТКП/ съобразно изразените особени мнения, отразени в Протокол№20 от Заседание на 12.10.2022 г. и обосновките в Решение №1 от Протокол№2 от Заседание на 25.01.2023 г. на ОЕСУТ.

ПРЕДЛАГА СЕ:  „Изменение на Обща схема преместваемите обекти по чл. 56 и РИЕ по  чл. 57 от ЗУТ на територията на зона „З“ (пл. „Европа“ – в зоната около Дунав мост/ – гр. Русе, инициирана от „Общински пазари“ ЕООД, предвиждаща изменение както следва:

Изменението засяга само територията южно от бензиностанция „Петрол“ на бул. „България“ и по-конкретно поземлени имоти с идентификатори както следва: ПИ 63427.8.446 и ПИ 63427.8.447, които са общинска частна собственост, съгласно приложените Акт №10069/16.04.2021 г. и Акт №10265/10.08.2021 г.

В ПИ 63427.8.446 се предвижда разполагането на един брой павилион, а в ПИ 63427.8.447- два броя павилиони. Два от тези три павилиона ще са разположени на калкан по общата граница между двата имота.

Достъпът до павилионите ще е само пешеходен откъм бул. „Тутракан“, като за зареждане на стока с лекотоварни МПС е предвиден подход с ограничен достъп откъм южното платно на бул. „Тутракан“.

Проектът е разработен съгласно изискванията на Наредба №РД-02-20-2/20.12.2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система в урбанизираните територии, ЗДП, ППЗДП и други действащи в момента нормативни документи.

Проектанта разработка разглежда обслужването на площадката на преместваемите обекти от съществуващата улична мрежа в района на обекта, като е разработена и проектна организация и безопасност на движението.

Приложено е становище от ОДМВР-Русе, сектор „Пътна полиция“-Русе, относно съгласуване на проект за постоянна организация на движението на обект – Изменение на Обща схема на преместваемите обекти по чл. 56 и РИЕ по чл. 57 от ЗУТ на територията на з. „З“ площад „Европа“ – в зоната около Дунав мост – гр. Русе.

При разполагане на павилионите за търговия са спазени нужните отстояния от подземните и надземни налични комуникации. Поставянето на преместваемите обекти в ПИ 63427.8.446 е съобразено със съществуващата високостеблена растителност в имота.

На приложената графична част със сигнатура и легенда са отразени преместваемите обекти и рекламно – информационни елементи на територията на зоната, както и нейният обхват.

Обхватът на зона „З“ е определен с действащата „Обща схема на преместваемите обекти по чл. 56 ал. 1 и 2  и чл. 57 от ЗУТ и Наредба №7 на Общински съвет – Русе на територията на гр. Русе“, одобрена с Решение №958 на Общински съвет – Русе, прието с Протокол №35/16.06.2022 г.“.

Предложените специфични правила са съобразени с приетите такива с Общата схема на преместваемите обекти на територията на гр. Русе и със специфичните правила на предходната Обща схема на зона „З“ от 2016 г., като е променена единствено т.8.

Днес Общински съвет – Русе одобри изменение на Обща схема на преместваемите обекти по чл. 56 и РИЕ по чл. 57 от ЗУТ за територията на зона „З“ /пл. „Европа“ – в зоната около Дунав мост/ – гр. Русе и Специфични правила за приложението ѝ.

Сподели: