3 сигнала за сексуално насилие над деца подадени за година по Координационния механизъм в Ценовско

Насилието върху децата е актуален проблем. Най-често става въпрос за физическои психическо насилие над детето в семейната среда. Актовете на насилие в семейството се пренасят като модел в училище. В голямата си част при тези случаи детето не получава разбиране и подкрепа, което води до нарастване на проявите на насилие и агресия. Преобладаващите случаи на психическо и физическо насилие в образователните институции, определя необходимостта от развиване на дейности, насочени към повишаване компетентността и на учителите, и на децата за справяне с агресивното поведение и конфликтите. Координационният механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция, се включва в общинските програми за закрила на детето.Системата на местно ниво, с център дирекция „Социално подпомагане”/отдел „Закрила на детето (ДСП/ОЗД), включва създаване на мултидисциплинарни екипи /посочени в чл.8от ЗЗДт/, с представители на изпълнителната власт, ангажирани по Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция. Институционална подкрепа за сформирането на екипите на местно ниво се осигурява от кмета на общината, като орган за закрила на детето на местно ниво.Продължава съвместната работа в изпълнение на Националната стратегия за защита правата на децата, чрез участие на г-жа Ваня Игнатова, в качеството си на Председател на Комисията за детето в Мултидисциплинарния екип. Във връзка с прилагането на местно ниво на Координационния механизъм са изработени правила за работа по изпълнението му и за взаимодействие с различните институции, които са отговорни при работа със случаи на деца жертва или в риск от насилие. През изтеклата 2018 год. година са подадени 7 сигнала по Координационния механизъм. 2 (два) случая касаят физическо насилие, 3 (три) сексуално насилие и 2 (два) случая-психично насилие.За 5 от тези сигнали са образувани дела. Единият случай се квалифицира като насилие над дете от учител. Учителят вече не е на съответната длъжност.На общинско ниво работи и Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца в риск от ХИВ, хепатит В, хепатит С и сексуално предавани инфекции.

Сподели:

Още новини от деня