3.23 % от трудовите злополуки у нас през 2020 година са регистрирани в Русенска област

3.23 % от трудовите злополуки у нас през 2020 година са регистрирани в Русенска област

През 2020 г. в Националния осигурителен институт (НОИ) са декларирани 2507 трудови инциденти. От тях за трудови злополуки са приети 2309, като 1901 са станали на работното място, а 408 – при отиване или връщане от работа. Смъртните злополуки са 89, от които 8 са с жени. Загубените календарни дни от трудови злополуки са общо 162 480. Това показва годишната оперативна информация за трудовите злополуки, регистрирани през миналата година.Сравнителният анализ на данните за годината с тези за 2019 г. сочи намаляване на броя на подадените декла-рации за трудови злополуки с 435 и на общия брой трудови злополуки с 422. Злополуките, станали на работното място, са намалели с 340, а тези при отиване или връщане от работа са с 82 по-малко. Запазва се обаче броят на смъртните злополуки.Намаление на злополуките, свързани с работния процес, има в 50 икономически раздела, увеличение се на-блюдава в 19, а при 5 няма изменение. Най-голямо е намалението на трудовите злополуки в секторите „Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети“ (с 38), „Добив на метални руди” (с 26), „Сухопътен транспорт” (с 20), „Държавно управление“ (с 19) и „Строителство на сгради“ (с 14). Загубените календарни дни от трудови злополуки през 2020 г. са с 38 494 по-малко от тези през 2019 г.Средната продължителност на временната неработоспособност по повод трудова злополука през 2020 г. е 70,4 календарни дни, която е с 3,2 календарни дни по-малка от тази през 2019 г.Разпределение на трудовите злополуки през 2020 г. по области, сектори и раздели.

Разпределението на подадените декларации за трудови злополуки по териториални поделения на НОИ е по-казано на Фиг. 1.

Разпределението на трудовите злополуки по икономически сектори на Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008) показва, че от общо 21 икономически сектори, в 20 са допуснати трудови злополуки. Един-ственият сектор, в който няма допуснати такива, е „Т – дейности на домакинства като работодатели; недиферен-цирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление”.Секторите с най-голям брой трудови злополуки, станали на работното място или при изпълнение на служебни ангажименти, са: „Преработваща промишленост” (529), „Транспорт, складиране и пощи” (252), „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” (232), „Строителство“ (174), „Добивна промишленост“ (106), „Държавно управление“ (81) и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ (78). Тези, в които са допуснати най-малко трудови злополуки, са: „Дейности на екстериториални организации и служби” (1), „Други дейности” (4), както и „Операции с недвижими имоти” и „Финансови и застрахователни дейности“ (по 12).

Общо 70 от всички 89 смъртни трудови злополуки са станали на работното място и при изпълнение на служебни ангажименти, докато други 19 са се случили при отиване или връщане от работа. Най-много са завършилите със смърт злополуки в „Преработваща промишленост” (22); „Строителство” (17); „Транспорт, складиране и пощи” (13) и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” (8). Трудови злополуки са регистрирани в 81 от общо 88 икономически раздели.

Сподели: