община иваново

36 000 лева отделя Община Иваново за проект за рекултивация на депото си за отпадъци

Със заповед на директора на РИОСВ Русе от 16 юли 2009 година е преустановена експлоатацията на общинско депо за битови отпадъци, находящо се в Иваново. Към момента то не е рекултивирано поради липсата на средства. Съгласно актуалните приоритети на ПУДООС, изпълнението на техниеската рекултивация на общинските депа е допустим разход за отпускане на безвъзмездна финансова помощ. Недопустими от ПУДООС са средствата за ТИП, биологиеска рекултивация, авторски и строителен надзор. В тази връзка на предстоящото заседание на ОбС – Иваново ще бъде извършена корекция на бюджета на общината за тази година, като ще се възложи изготвянето на проект във фаза „техниеска“ с прогнозна стойност 30 хил. лева без ДДС.

Сподели: