риосв русе

300 000 лева санкция за „Монтюпе“ от РИОСВ – Русе потвърдена от съда

„Монтюпе“ ЕООД има качеството на оператор на „Инсталация за претопяване, включително леене на алуминий“, попадаща в т.2,5 “б“ от Приложение № 4 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и във връзка с производствена си дейност притежавало Комплексно разрешително № 105- Н1/06.02.2012г., издадено от Изпълнителния Директор на Изпълнителната агенция по околната среда. Дружеството стопанисва завод за производство на автомобилни компоненти от алуминиева сплав, разположен в Източната промишлена зона на гр.Русе, на територията на „Индустриален парк“.

На 08.11.2016 год., около 7.45 ч., на дежурния телефон на РИОСВ, граждани сигнализирали последната, че в кв. ”Възраждане” в гр. Русе се усеща неприятна миризма на изгорял бакелит. Служители на инспекцията, между които св. М. се отправили към квартала, но не усетили органолептично наличие на миризма. Продължили обхода със служебния автомобил и когато стигнали на разстояние близо около 500 м. от площадката на завода, стопанисван от „Монтюпе“ ЕООД усетили, характерната за производството на последното, миризма доста интензивно. Забелязали на покрива на завода „отворен капак”, поради което решили да влязат и направят проверка. Когато се качили на покрива на производствено хале № 3 установили, че 2 броя димни люкове на комбинираните димни и вентилационни клапи са широко отворени и от там лъха специфичната миризма. За констатираното бил съставен КП №ХМ 19/08.11.16год., с дадени предписания „незабавно да се затворят капаците на двата куба”, както :…и да се нитоват, с цел ограничаване възможността да се отварят”.

Съгласно Протокол от 19.12.2012год. за установяване на годносгга за ползване на строеж, в съответствие с чл. 297 от „Наредба № 15/28.07.2005 г. за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обекти и съоръжения за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия”, въздухообменът на Хале № 3 следвало да се осъществява чрез естествена вентилация (аерация), която да осигурява четирикратен въздухообмен. За приток на въздух по западната стена на Хале № 3 били монтирани 220 броя фасадни клапи, които се управлявли синхронно с димните люкове от самостоятелна пневматична централа. Димните люкове били разположени на покрива на Хале № 3, с размери 1500/1000 мм. На покрива били разположени 27 броя комбинирани /димни и вентилационни/ клапи, представляващи куб с четири страни, които са вентилационните клапи, и капак, който е димен люк. Входните врати също били предвидени за приток на въздух, съгласно посочения Протокол.

При направения от Х. М. и И. П. оглед на покривното пространство на Хале № 3 било констатирано, че именно 2 броя от наличните 27 броя димни люкове, били напълно отворени. Всички вентилационни клапи – 108 бр. били занитовани в изпълнение на Заповед № 372/12.09.2016 г. на директора на РИОСВ- Русе, за разлика от димните люкове, които били предназначени за противопожарно обезопасяване и не поподали в обхвата на посочената Заповед.

Именно до отворените 2 броя димни люкове, Х. М. и И. П. установили органолептично, миризма на „изгорял бакелит“, характерана за производствената дейност на „Монтюпе“ ЕООД. Същата се отделяла в атмосферния въздух съвместно с топлината от вътрешноста на производствено хале № 3. Огледът на производствената площадка установил, че южните и западните производствени врати на хале № 3 били напълно отворени, което осигурявало естествената вентилация (аерация). Двамата свидетели преценили, че при отворени димни люкове се причинява неорганизирано изпускане в атмосферния въздух на необхванати и непречистени емисии от технологичния процес. Било установено също, че в хале № 3 били разположени изпускащи устройства № 26 и № 27, свързани с аспирационните системи и пречиствателните съоръжения на каруселни устройства №7 и №8, съгласно Комплексно разрешително № 105-Н1/2012 г.

Длъжностните лица преценили, че констатираното изпускане на вредни вещества в атмосферния въздух се е осъществило не посредством описаните в Условие 9.2 изпускащи устройства, а в нарушение на Условие 9.3.1/ „Всички емисии на вредни вещества от инсталациите по Условие 2 да се изпускат в атмосферния въздух организирано през изпускащите устройства, описани в условие 9.2.“/ – през двата броя димни люкове.

На 10.11.2016г. бил съставен АУАН от св. Х.М. против „Монтюпе„ ЕООД, за нарушение чл.125 ал.1, т.2, вр.чл.164 ал.1 от ЗООС, връчен на генералния директор на дружеството, който вписал бланкетно несъгласие с констатациите в него. В срока по чл.44 ал.1 от ЗАНН от дружеството постъпило възражение срещу АУАН, изразяващи се в липса на доказателства.

Въз основа на така съставения АУАН Директорът на РИОСВ гр. Русе издал обжалваното наказателно постановление, с което на горепосоченото основание, дружеството било санкционирано с „имуществена санкция“, в размер на 300 000 лв., затова, че не изпълнило условие 9.3.1 от КР № 105- Н1/06.02.2012г.: „Всички емисии на вредни вещества от инсталациите по Условие 2 да се изпускат в атмосферния въздух организирано през изпускащите устройства, описани в условие 9.2.“
Районнният съд в Русе потвърди наказателно постановление № 19/03.05.2017 г. на и.д. Директор на РИОСВ – гр. Русе, с което за нарушение на чл.125 ал.1, т.2 от ЗООС, на основание чл.164 ал.1 от ЗООС, на „Монтюпе” ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 300 000лв.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Русенски административен съд.

Подобни публикации
Сподели:
ЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ НОВИНИ В РАЗДЕЛ "НОВИНИ"