31.5 декара в Бръшлен ще бъдат засадени с тополи от бъдещ арендатор

Общинските съветници в Сливо поле решиха да се отдаде под аренда чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване за срок от 15 /петнадесет/ стопански години, считано от началото на стопанската 2019/2020 година, респективно от 01.10.2019 г., с предназначение за създаване на тополови насаждения, следния поземлен имот – публична общинска собственост, както следва:

РЕАЛНО ОБОСОБЕНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 06673.60.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Бръшлен, община Сливо поле, област Русе, с ЕКАТТЕ 06673, целият с площ 217 866 кв.м., категория трета, находящ се в местността „Лумката”, с начин на трайно ползване – гори и храсти в земеделска земя, с трайно предназначение на територията – земеделска, с площ на реално обособената част в размер на 31 500 кв.м., конкретизирана в схема, изготвена от правоспособен геодезист и приложена към настоящата докладна записка, с посочени координати на три броя точки, определящи делителни прави, обособяващи и отделящи цитираната реална част от имота, при съседи на поземления имот следните поземлени имоти с идентификатори: 06673.60.19, 06673.6.1, 06673.6.19, 06673.6.3, 06673.6.4, 06673.6.21, 06673.50.32, 06673.50.30. Имотът е обект на Акт за публична общинска собственост № 2215/01.06.2009 г.

Началната арендна годишна цена за имота, описан в точка 1 от настоящото решение, е в размер равен на определената по реда на Наредба № 2 на Общински съвет – гр. Сливо поле, а именно 1732,50 лева.

При изготвянето на договора за аренда ще бъде включена и клауза за опазване на единичните дървета и да не извършва в тяхна непосредствена близост горско-стопанска дейност, находящи се по бреговете на граничните на имота отводнителни канали.

Сподели:

Още новини от деня