37 стълба по пътя Бяла – кв. „Гара Бяла“ ще бъдат отдадени под наем за поставяне на РИЕ

Общински съвет – Бяла гласува да бъдат отдадени под наем за срок от 2 години чрез публичен търг с тайно наддаване след одобряване на схема от Главния архитект на общината и при спазване на процедурата по чл. 57 от ЗУТ 37 броя стълбове за улично осветление – общинска собственост, разположени в разделителната ивица между пътните платна в поземлени имоти с идентификатори: 07603.501.3186, 07603.910.503 и 07603.502.769 по КККР на гр. Бяла за поставяне на рекламно-информационни елементи (РИЕ) – крайпътна реклама (рекламни знамена тип „хоругва“) по ул. „Колю Фичето“ от кръговото кръстовище на входа на гр. Бяла до кръстовището с ул. „Никола Петков“ в гр. Бяла.  Рекламните знамена тип „хоругва“ са с размери 1,00 х 2,00 м. Началната тръжна наемна цена за отдаване под наем на 1 брой стълб за поставяне на РИЕ е 600 лв. на година.

Сподели: