Кметът Пенчо Милков поздрави хората с увреждания от социалните центрове и организации на територията на общината

384 потребители в специализирана социална услуга „Асистентска подкрепа“ на Община Русе

Общински съвет – Русе одобри създаването на специализирана социална услуга „Асистентска подкрепа“, финансирана от държавния бюджет с капацитет 384 потребители  с адрес: град Русе, ул. „Черно море“ 2, считано от 01.01.2021 г.

Социалата услуга да се администрира и управлява от втoростепенният разпоредител с бюджет „Обединено счетоводство социални дейности“, в което се създава звено „Център за предоставяне на услуги в общността и в домашна среда”, което да администрира и предоставянето на Механизъм лична помощ по Закона за личната помощ.

На кмета на община Русе е възложено да организира дейностите по предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, считано от датата и при условията на предварителното одобрение по Заповед №РД01-2513/31.12.2020 год. на изпълнителния директор на АСП.

Броят и длъжностите на служителите, които ще извършват дейността по предоставяне на социалната услуга да се определят от кмета на община Русе в рамките на средствата, определени с РМС № 790/2020 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 год. и средствата за администриране на Механизма лична помощ.“

В чл. 15 от Закона за социалните услуги (ЗСУ), в сила от 01.07.2020 год., в зависимост от основните групи дейности са определени десет вида социални услуги, единият от които е определен като асистентска подкрепа.

Съгласно чл. 93, ал. 1 от ЗСУ, асистентската подкрепа е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за: самообслужване; движение и придвижване; промяна и поддържане на позицията на тялото; изпълнение на ежедневни и домакински дейности и комуникация. Асистентската подкрепа по ЗСУ се предоставя за:

1. лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;

2. деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.  

В този смисъл тази услуга ще се предоставя на лица, които не ползват лична помощ по реда на Закона за личната помощ, съгласно който ползватели на лична помощ са:

1. лице с трайно увреждане с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ;

2. дете с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност без определена чужда помощ.

ЗСУ предвижда, насочването за ползване на асистентска подкрепа, която се финансира от държавния и общинския бюджет, да се извършва само от общината, която предоставя услугата. Освен насочването и органнизирането на педоставянето на услугата, законът е вменнил и контрола на дейността на асистентите и отчитането на предоставената асистентска подкрепа на общините.

Правилникът за прилагане на Закона за социалните услуги (ППЗСУ), предвижда елементите на разходите, които формират размера на стандарта за делегирана от държавата дейност за социалната услуга асистентска подкрепа, както следва:

– разходи за възнаграждения на асистентите и дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя;

– разходи за насочване от общината за ползване на услугата и за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите и индивидуален план за подкрепа;

– режийни разходи за организиране на предоставянето на услугата от общината;

– разходи за транспорт на асистентите, пряко свързани с предоставянето на услугата;

– разходи за обучения и супервизия на асистентите.

Преходните и заключителните разпоредби на ППЗСУ, предвиждат насочването за ползване, предварителната оценка на потребностите за ползване на социлани услуги и поддържането на списък на чакащите да се извършва само от общините. Предвидено е до 31 декември 2021 г., такси за ползване на финансирана от държавния бюджет асистентска подкрепа по чл. 15, т. 10 от ЗСУ да не се заплаща от лицата, които я ползват.

С Решение № 790 от 30.10.2020 година на Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 г. са определени финансовите средства за издръжка на делегираните от държавата дейности, финансирани със средства от държавния бюджет при организирането и предоставянето на публични услуги. По функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ от цитираното Решение на Министерски съвет, е определен стандарт за финансиране, като държавно делегирана дейност  на социалната услуга „Асистентска подкрепа“.

Община Русе подготви бюджет на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в съответствие с приетите финансови средства за 2021 г. в изпълнение на чл. 69 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги. Планирно е за Община Русе асистантска подкрепа да получат 384 потребители, като бъдат назначени 128 асистента. Общият размер на финансовите средства за 2021 г. е в размер на 1 530 240 лв., които са разпределени за: работни заплати и осигурителни вноски за наетите по трудови правоотношения лица, карти за пътуване, работно облекло,  трудова медицина, материали и консумативи, разходи за външни услуги – вода, горива, енергия, обучения и супервизия на наетите лица.

За административно обезпечаване предоставянето на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ ще се ползва помещение в сградата на Община Русе на адрес: гр. Русе, ул. „Черно море“ № 2.

Съгласно чл.78, ал.1 от ППЗСУ Община Русе подаде заявление с изх. № 15-17-104#1/ 21.12.2020 г. до Агенцията за социално подпомагане (АСП), с цел иницииране на произвоство по издаване на заповед за предварително одобрение от АСП за създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, която се финансира от държавния бюджет за 2021  г., считано от 01.01.2021 г. Получена е заповед от Изпалнителния директор на агенция за социално подпомагане РД01-2513-31.12.2020 г., в която се дава предварително одобрение за създаване на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в община Русе считано от 01.01.2021 г., която се финанасира от държавния бюджет, съгласно Националната карта на социалните услуги или друг еквивалентен документ до нейото приемане, регламентиращ социилната услуга като делегирана от държавата дейнст с осигърено финансиране при условие, че неободимите срества за фиансиране на социалната услуга са осигурени съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за съответната календарна година. Съгласно заповедта услугата е финансово обезпечена за 2021 год. за 128 асистента и 384 потребтели.

Създваването на условия за преодоляване на социалната изолация и интеграция в обществото на възрастни хора в невъзможност за самообслужване, както и за хора с увреждания, ако не ползват такава подкрепа по друг закон, е чрез въвеждане и прилагане на иновативни пректики в социалната сфера.

сн. Архив

Сподели: