ДГ "Св. св. Кирил и Методий" - Две могили спечели проект по националната програма "За чиста околна среда"

Утвърдени са групи, маломерни и слети паралелки в сектор „Образование” за учебната 2022/2023 година на територията на община Две могили

Съгласно предоставена ни Докладна записка с вх. № 3011/13.07.2022 г. от Надежда Ангелова – Директор на ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” – град Две могили, броят на децата, които ще посещават детското заведение през учебната 2022/2023 г. ще бъде 105, а за Филиал „Олга Жекова” – село Кацелово – 8 деца или общо 113 деца. Сформират се следните групи:

ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Две могили

ГрупаНорматив за брой децаРеален брой деца
1.І – ва възрастова група (2 – 3 годишни деца) – основна сграда12 – 2315 деца
2.І – ва възрастова група (3 – 4 годишни деца) – основна сграда12 – 2319 деца
3.ІІ – ра възрастова група (4 – 5 годишни деца) – основна сграда12 – 2325 деца
4.III – та възрастова група (5 – 6 годишни деца) – основна сграда12 – 2321 деца
5.IV – та възрастова група (6 – 7 годишни деца) – основна сграда12 – 2325 деца

 Функционирането на втора и четвърта възрастова група в ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ град Две могили с 25 деца, което е с 2 броя над норматива за максимален брой е на основание чл. 57 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

ДГ „Олга Жекова” – с. Кацелово

ГрупаНорматив за брой децаРеален брой деца
1.Разновъзрастова група (2 – 6 годишни деца)12 – 238 деца

Съгласно чл. 59 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, при недостатъчен брой деца за формиране на група в общинска детска градина с решение на Общински съвет в населеното място може да се формира само една група в детска градина с минимум 6 деца, когато групата е единствена за населеното място.

Съгласно предоставена ни Докладна записка с вх. № 2974/11.07.2022 г. от Венета Илиева – Директор на ДГ „Първи юни – село Баниска, броят на децата, които ще посещават детското заведение през учебната 2022/2023 г. ще бъдат 27, а за Филиал „Детелина” – село Бъзовец – 23 деца или общо 50 деца. Сформират се следните групи:

ГрупаНорматив за брой децаРеален брой деца
1.Разновъзрастова група (2 – 6 годишни деца) – село Баниска12 – 2327 деца
2.Разновъзрастова група (2 – 6 годишни деца) – село Бъзовец12 – 2323 деца

Функционирането на разновъзрастова група в ДГ „Първи юни“ село Баниска с 27 деца, което е с 4 броя над норматива за максимален брой е на основание чл. 55 и чл. 57а , ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Със своя Докладна записка с вх. № 3327/05.08.2022 г., г-жа Венета Димитрова – Директор на ОУ „Христо Ботев” – село Баниска, заявява мотивирано искане, Общински съвет да вземе решение, относно функционирането на маломерни и слети паралелки в училището, както следва:

ПаралелкаНорма за пълняемост на паралелкатаРеален брой
1.I – II клас (слята/маломерна)16 – 227 ученика (2 ученика I клас и 5 ученика II клас)
2.ІІI – IV клас (слята/маломерна)16 – 226 ученика (4 ученика III клас и 2 ученика IV клас)
3.V – VІ клас (слята/маломерна)18 – 2611 ученика (5 ученика V клас и 6 ученика VI клас)
4.VII клас (маломерна)18 – 26ученика

Решението е необходимо, за да се запази ОУ „Христо Ботев” – село Баниска и да се осигури достъп до образование за всяко дете.

Днес общинските съветници в Две могили дадоха своето разрешение за формиране и функциониране на следните групи деца в детските градини на територията на община Две могили:

1.1. За ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Две могили:

1.1.1. Формиране и функциониране на Втора възрастова група с 25 деца (над норматива с 2 бр. за максимален брой) в ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” – град Две могили.

1.1.2. Формиране и функциониране на Четвърта възрастова група с 25 деца (над норматива с 2 бр. за максимален брой) в ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” – град Две могили.

1.1.3. Формиране и функциониране на Разновъзрастова група – във филиал „Олга Жекова” село Кацелово.

1.2. За ДГ „Първи Юни“ село Баниска:

1.2.1. Формиране и функциониране на една Разновъзрастова група с 27 деца (над норматива с 4 бр. за максимален брой) в ДГ „Първи Юни“ село Баниска.

1.2.2. Формиране и функциониране на една Разновъзрастова група във филиал „Детелина“ село Бъзовец към ДГ „Първи Юни“ село Баниска.

Дадено е съгласие за функциониране на слети паралелки и брой ученици под установения минимум в ОУ „Христо Ботев” – село Баниска, както следва:

ПаралелкаНорма за пълняемост на паралелкатаРеален брой
1.I – II клас (слята/маломерна)16 – 227 ученика (2 ученика I клас и 5 ученика II клас)
2.ІІI – IV клас (слята/маломерна)16 – 226 ученика (4 ученика III клас и 2 ученика IV клас)
3.V – VІ клас (слята/маломерна)18 – 2611 ученика (5 ученика V клас и 6 ученика VI клас)
4.VII клас (маломерна)18 – 26ученика

Утвърдено е дофинансирането на непълни и слети паралелки, в съответствие с изискването за минимален брой ученици в паралелките по Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищно образование, за учебната 2022/2023 година за периода 15 септември – 31 декември 2022 г., както следва:

  • ОУ „Христо Ботев” с. Баниска – 11 584.56 лева.

Утвърдено е дофинансирането на всички маломерни паралелки с по-малко от 10 ученици за учебната 2022/2023 година за периода 15 септември – 31 декември 2022 г., както следва:

  • ОУ „Христо Ботев” с. Баниска – 11 287.52 лв.

Сумата за дофинансиране възлиза на 22 872.08 лева.

Сподели: