4 гаража ще бъдат изградени до блок 50 А в кв. „Дружба“

В Общинска администрация е постъпило заявление от Енчо Енчев, в което изразява желание да се учреди право на строеж върху общински терен за изграждане на 4 гаража с размери 3,25/6,00 кв.м. и застроена площ 19,50 кв.м., източно от жилищен блок № 50 А в кв. „Дружба“ № 3 в гр. Русе, върху УПИ III с предназначение за жилищно строителство в квартал 592 по плана на гр. Русе. Съгласно издадената виза за проектиране от Главния архитект на Община Русе е предвидено застрояване на 5 /пет/ броя …

Source: *119474.html

    

Сподели: