дърва за огрев

4 893 куб. метра стояща дървесина на корен за 259 990 лв. реализира за година ОП „Паркстрой“ – Русе

Обходи и охрана през цялата изминала година извършваха служителите на звеното „Общински гори“ на ОП „Паркстрой“ – Русе. Връчени са 7 броя актове и са конфискувани 4 каруци.

Дейности по противопожарна охрана и оборудване с необходимите противопожарни средства съгласно изискванията. Екипът е участвал в установяването и гасенето на 6 пожара в общинския горски фонд на обща площ от 117 декара.

Експедиране и маркиране на добита дървесина. Издаване на електронни билети.

Извършване на защита на горските територии, като са приети мерки за превенция и борба с болести, вредители и други абиотични въздействия.

Подготовка и провеждане на 8 търга за сеч. Включва дейности по уточняване на границите, маркиране на дърветата за отсичане, изготвяне на всички необходими документи и разрешителни, изготвяне на тръжна документация и договори.

Реализирани количества от стояща дървесина на корен: 4 893 куб. метра – 259 990,3 7лв. / в това число и суми от авансови плащания /.
Наем в общински горски фонд за дивечови ниви и орехови насъждения – 12 808,83 лв.

Общо изразходвани средства по дейност 629 за 2020 година : 741 981,60 лв.

Капиталови разходи за дейност 629: 31 928,80

Сподели: