40 родители и 23 кандидат - детегледачи подадоха заявления в Русенско по схемата "Родители в заетост" - етап 3

40 родители и 23 кандидат – детегледачи подадоха заявления в Русенско по схемата „Родители в заетост“ – етап 3

От 21.01.2019 г. до 28.02.2019 г. по схемата „Родители в заетост“ – етап 3 е отворена нова процедура за прием на заявления от родители за наемане на детегледачи. Това съобщи днес главният експерт в РДСП – Русе Камелия Кожухарова. Финансирането на проекта е по линия на Европейския социален фонд.

По проекта допустими за участие са:

– родители, дългосрочно ползващи отпуск или дългосрочно отсъстващи от работа поради отглеждане на дете/деца до 5-годишна възраст;

– Заети и безработни многодетни родители на деца от 0 до 12 годишна възраст (вкл. самотни).

– самонаети/самоосигураващи се лица;

1. Родителите, кандидатстващи за осигуряване на грижа за дете/деца от 0 до 5 г. (вкл.), непосещаващи детски ясли, заведения и предучилищни групи, на заети и безработни родители“ (грижата е допустима до 8 часа на ден), следва да имат осигурено работно място по трудово/служебно правоотношение или като самонаети/ самоосигуряващи се лица, ползващи дългосрочно отпуск или дългосрочно отсъстващи, поради отглеждане на дете/деца от 0 до 5 годишна възраст, но не следва да са се върнали на работа до получаване на одобрение за включване в проекта от страна на Агенция по заетостта.

 Избраният от родителите детегледач ще бъде назначен по трудов договор за максимален срок от 18 месеца или за срока до навършване на 5 години на детето/децата на 8-часов работен ден.

2.  Многодетни родители, кандидатстващи заосигуряване на грижа за дете/деца от 0 до 12 г., посещаващи детски ясли и заведения, както и училище, на безработни и заети многодетни (вкл. самотни) родители/майки (грижата е допустима до 4 часа на ден). могат да са наети/самонаети лица, които са се върнали на работните си места. Всички деца, за които ще се полагат грижи от детегледач по проекта, следва да посещават детски ясли/градини, както и училище.

Избраният от родителите детегледач ще бъде назначен по трудов договор за максимален срок от 18 месеца или за срока до навършване на 12 години на детето/децата на 4-часов работен ден.

Всички родители, които не са заети или не са самонаети/самоосигуряващи се лица, следва да бъдат включени в дейности по трудово посредничество за срок до 4 месеца, след което трябва да бъдат включени в заетост, включително и субсидирана. В случай, че и двамата родители са безработни, те задължително се включват в дейности по трудово посредничество за осигуряване на заетост, като през това време за детето/децата се осигурява грижа от детегледач по проекта.

Не е допустимо безработни родители, подали заявление по схемата за осигуряване на детегледач за отглеждане на дете/деца от 0 до 12 г., да бъдат насочвани и включвани в заетост като безработни/неактивни лица на длъжност „детегледач“ по настоящия проект. 

Успоредно с приемането на заявления от родители, се приемат заявления от безработни/неактивни лица с активна регистрация в Дирекция «Бюро по труда», желаещи да предоставят грижи за деца от 0 до 12-годишна възраст. Лицата, придобили право на пенсия могат да бъдат включвани за предоставяне на услугата отглеждане на дете до 12-годишна възраст, след регистрация в бюрото по труда като търсещи работа лица.

Заявления за детегледач са подали 23 безработни/неактивни лица. Одобрени са 22 кандидат-детегледачи.

Към момента са приети 40 заявления от родители, от тях

  • 7 многодетни родители за отглеждане на деца от 0 до 12 години;
  • 6 безработни родители

Извършена е оценка за допустимост на 5 безработни родители и 1 многодетен.

Избор на детегледач са извършили 2 одобрени безработни родители.

Сподели:

Още новини от деня