400 акта за по-малко от година състави отдел „Местни данъци и такси“ в Община Две могили

Администрирането на местните данъци и такса за битови отпадъци, глоби и имуществени санкции, както и други такси от местен характер, чрез функциите по установяване и събиране, се осъществява изцяло от отдел „Местни данъци и такси” към дирекция „Финанси, местни данъци и такси” при Община Две могили. В отдела се предоставят, приемат и обработват декларации от Закона за местните данъци и такси, по чл. 14 за новопостроени или придобити по друг начин имоти, декларации по чл. 54 – моторно превозно средство, чл. 61н, за лица, които подлежат на облагане с патентен данък, чл. 61р-9туристически данък, чл. 71 за освобождаване от услугата по събиране и транспортиране на битовия отпадък до съоръжения и инсталации за тяхното третиране и чл. 117 за притежаване на куче.

За периода 01.01.2018г. – 31.10.2018г. са приети и обработени, както следва:

-Декларации по чл. 14 от ЗМДТ – 1 325 бр.

-Декларации по чл. 54 от ЗМДТ – 228 бр.

-Декларации от администратор –трансфер на данни от КАТ за регистрирани и дерегистрирани МПС-та – 687 бр.

-Декларации по чл. 61 н от ЗМДТ – 62 бр.

-Декларация по чл. 61р от ЗМДТ – 3 бр.

-Декларации по чл. 71 от ЗМДТ – 764 бр.

-Декларации по чл. 117 от ЗМДТ – 11 бр.

Услугите, предоставяни на физически и юридически лица на територията на община Две могили, са също част от работата на отдел „Местни данъци и такси”. Служителите приемат искания и издават следните удостоверения: -Удостоверения за декларирани данни – 14 бр. -Удостоверения за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 6, ал. 10 и ал. 11 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс – 38 бр. Издават се служебни бележки, относно обстоятелства за моторни превозни средства, бележки за предоставен ПИН код, необходим за електронните справки за размера на данък чрез сайта на община Две могили, дубликат на документ за платен данък върху превозните средства и платен данък върху недвижимите имоти. За периода 01.01.2018г. – 31.10.2018г. има издадени:

-Удостоверение за декларирани данни – 14 бр.

-Служебни бележки – 38 бр.

-ПИН код – 1 бр.

Голям дял от предоставяните административни услуги на физически и юридически лица заема изготвянето на Удостоверения за данъчни оценки по чл. 3 от Приложение No 2 към Закона за местните данъци и такси и чл. 264, ал. 1 от Данъчно –осигурителния процесуален кодекс, на недвижими имоти и незавършено строителство, за право на строеж, както и за право на ползване. За периода 01.01.2018г. – 31.10.2018г. са изготвени 805 броя данъчни оценки. В отдел „Местни данъци и такси“ се извършват и действия по събиране на просрочени задължения срещу неизправни данъкоплатци по местни данъци и такси, глоби и имуществени санкции налагани по Закона за местните данъци и такси. На основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК, във връзка с чл. 4, ал. 1, ал. 3 и ал. 4, чл. 9б от ЗМДТ се издават Актове за установяване на задължения. За периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г. са издадени 400 броя Актове. За същия период са образувани 96 броя изпълнителни дела при Частен съдебен изпълнител. Постъпилите суми са – 6 420.00 лева. В отдела се приемат още и искания и се изготвят актове за прихващане и/или възстановяване на недължимо внесени суми. С цел повишаване на събираемостта, за този период са предприети действия по уведомяване на наследниците на починали, за предеклариране на имоти , на основание чл. 14, ал. 4 от ЗМДТ. Изготвят се отговори по постъпили жалби, молби и запитвания в законоустановения срок, на физически и юридически лица, както и на НАП, Агенция за социално подпомагане, Частни съдебни изпълнители, съдилища, прокуратура и други институции. Отдел „Местни данъци и такси” работи съвместно с отдел ГРАО и отдел ТСУ от общината. Служители участват в комисии при провеждане на търгове от отдел „Общинска собственост”. Работи се съвместно с „Информационно обслужване” АД за поддържане и актуализиране на програмния продукт „Матеус”. На основание чл. 5а от Закона за местните данъци и такси се предоставя ежедневна информация по електронен път на Министерство на Финансите за :

1. идентификационните данни за задължените лица по този закон; 2. обектите на облагане с местни данъци и такси, данъчните им оценки и отчетните им стойности; 3. правата на собственост и ползване върху обектите на облагане; 4. данъчните облекчения и освобождавания по този закон; 5. размера на задълженията по видове данъци и такси, плащанията и непогасените задължения; 6. мерки за обезпечаване и събиране на вземанията по този закон; 7. данни от значение за определяне на таксата за битови отпадъци, като обхватът на данните се определя със заповедта по ал. 2; 8. други данни от значение за определянето, обезпечаването и събирането на местните данъци и такси. Информацията се предоставя по ред, начин и във формат, определени със заповед на министъра на финансите. Чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между пунктовете за технически прегледи и софтуерния продукт за администриране на местните данъци и такси се предоставя информация, което благоприятства за повишаването на събираемостта относно данък моторно превозно средство, става ясно от информацията за работата на отдел „Местни данъци и такси” в общинска администрация град Две могили.

Служителите от отдел „Местни данъци и такси” участват, чрез изготвяне на справки за касовото изпълнение на собствените приходи, при съставяне на бюджета на общината. Не на последно място, в изпълнение на служебните задължения, се включват и: -издължаване на безкасовите плащания от посредници – „Изипей” АД – 24315 лв. -издължаване на безкасовите плащания от посредници – „Български пощи“ ЕАД – 4976 лв. -плащания по банков път – 325295 лв. -обслужване на граждани, желаещи да плащат в брой на каса – 406721 лв. -плащане чрез ПОС-терминално устройство – 6618 лв. -обслужване на второстепенни разпоредители: такса детска градина, такса детска ясла, такса социален патронаж, приходи от продажба на дърва, приходи от билети вход пещера и „Къща музей Филип Тотю”, приходи от барче „Орлова чука”, погребения, такса пазар и др. Приходи по бюджета сравнени по години за периода 01.01. до 30.10. са:

Приходите по бюджета на Община Две могили от 01.01.2018 г. до 31.10.2018 г. по вид плащане са както следва: – Патентен данък – 4 429 лева; – Данък придобиване на имущества по дарения и възмезден начин – 98 662 лева; – Туристически данък – 98 лева; – Приходи от глоби и санкции – 2 730 лева; – Наказателни лихви за данъци – 15 545 лева. ВСИЧКО ПРИХОДИ: 767 925 лева Дадено е и изпълнение в проценти, както следва: -Данък недвижим имот – 89 % -Данък моторни превозни средства – 95 % -Такса битови отпадъци – 89 % -Патент – 68 % -Данък придобиване на имущества – 73 % -Туристически данък – 65 % -Наказателни лихви за данъци – 78 %


Сподели:

Още новини от деня