Пеперудени приключения в детска градина "Слънце"

4272 деца са записани в детските заведения на територията на Община Русе през учебната 2018/2019 година

След влизането в сила на Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО), продължи поетапното приемане на редица наредби. В резултат на всички промени, продиктувани от новата нормативна уредба, след изготвянето на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците за период от две години, се разработи и прие Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците за периода 2017-2019 г.

Заложените приоритети в сферата на образованието визират нов подход към работата и отговорностите на Общината към предучилищното и училищното образование, както и към академичните среди и нива на обучение, с които кореспондират науката, високите технологии и иновациите.

През 2018 г. са приети актуализирани правила за прием на деца в първи клас в общинските училища на територията на община Русе. Чрез тях е постигната по-голяма коректност, публичност и обективност при кандидатстване, класиране и записване на учениците в първи клас. Правилата въвеждат единни критерии, с което се гарантира равнопоставеност на всички първокласници в съответствие с измененията в нормативната уредба.

2018-а е петата поредна година, в която успешно се прилага разпределението на средствата по единен разходен стандарт за училищата на територията на община Русе с единствения за България специфичен компонент „Резултати в образованието“, който поставя качеството на знанията като неделима част от цялостния образователен процес и дейностите, свързани с осигуряването на условията за образование в община Русе, които стимулират работата в аспект качество на образователния процес. С това Община Русе все още е първата и единствена община в България, която е заложила този показател и формира индикатори за качество в образованието.

Създаден е Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, с Постановление на Министерски съвет №100 от 08.06.2018 г. за преодоляването на проблема с обхващането и преждевременното напускане от образователната система.

Община Русе въведе електронен прием на децата, постъпващи в първа група в детските градини през учебната 2013/2014 г. През 2018 година се направиха промени в приетата Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Русе, която регламентира справедлив подход за класиране и разпределение на децата в детските заведения. Електронният прием се утвърди като добра практика, благодарение на лесния и бърз достъп до услуги за гражданите с въвеждането на новата възможност за електронно плащане на такса за детска градина от началото на учебната 2015/2016 г. Промените през отчетния период засягат необхванатата група на задължително предучилищно образование в подготвителните групи в училище, като приемът вече е включен в системата за електронен прием, в съответствие с изискванията на Наредба №5 за предучилищното образование. Приетите през септември 2018 г., изменения и допълнения, са във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). Отпадат всички текстове в наредбата свързани със запазването на регистрационните номера и съответно личните данни за следващата календарна година.

През учебната 2018/2019 г. децата, записани в детските заведения на територията на общината са 4 272, като близо 2 000 от тях са обхванати в групи за предучилищната подготовка в детските градини.

сн. Архив

Сподели: