Одобрен е проект за подробен устройствен план – ПП и ПРЗ на имот за гробищния парк в Каран Върбовка

Съгласно одобреното с Решение №338/26.03.2021 на Общински съвет – Две могили техническо задание, с протокол №3/21.09.2022 година  проекта за подробен устройствен план – Промяна на предназначението и ПРЗ на поземлени имоти 36364.106.239 по КККР на с. Каран Върбовка в  урбанизирана територия НТП „Гробищен парк“ е одобрен от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Предвид гореизложеното, Общинският съвет в Две могили одобри днес проект за подробен устройствен план – Промяна на предназначението и ПРЗ на поземлен имот 36364.106.239 по КККР на с. Каран Върбовка в урбанизирана територия НТП „Гробищен парк “.

Сподели: