община русе

448 стационарни и нестационарни обекти за търговия, туризъм и услуги вписани за 9 месеца в Община Русе

Резултатите от работата на отдел „Търговия, наемни отношения и защита на потребителите“ в Община Русе са свързани със следните дейности:
• Дейността по управление на имоти и вещи – общинска собственост;
• Категоризиране на туристически обекти; обработка на подадени справки – декларации за заплатен туристически данък; поддържане на Информационен масив за търговска дейност в стационарни и преместваеми обекти, на категоризирани туристически обекти, на обекти за търговия на открито;
• Регулиране на икономиката, контрол на търговската дейност и защита интересите на гражданите, извършване на превантивен и текущ контрол в обектите за търговия, услуги и туризъм, както и проверки във връзка с рекламации на стоки и услуги.

Поддържане на Общински информационен масив за търговска дейност в стационарни и преместваеми обекти чрез вписване на подадени уведомления за дейности в разкрити обекти за търговия и услуги.

През периода 01.11.2019 г. – 31.08.2020 г. са вписани 448 стационарни и нестационарни обекти за търговия, туризъм и услуги, съгласно Наредба №5 на Общински съвет Русе за търговската дейност на територията на Община Русе.

Поддържане на Общински информационен масив чрез обработка на подадени искания за извършване на търговска дейност на открито, съгласно Наредба №5 на Общински съвет Русе за търговската дейност на територията на Община Русе и Наредба №16 на Общински съвет Русе.

През периода 01.11.2019 г. – 31.08.2020 г. са постъпили искания за 476 обекта. Постъпилите такси възлизат на 392 905,54 лв. Издадени са 70 разрешения за извършване на рекламна, промоционална и търговска дейност, циркове, изложения и фестивали, с постъпили такси в размер на 15 694,20 лв.

Извършване категоризация на туристически обекти на територията на Община Русе и подадени заявления за промяна в обстоятелствата.

За периода са определени вида, капацитета и категорията на 199 обекта, като постъпилата сума от внесени такси съгласно тарифата към Закона за туризма до 31.08.2020 г. възлиза на
61 678 лв.

Проверка на място на туристическия обект от Експертна работна група /ЕРГ/ към ОЕККТО – 115 извършени проверки и съставени констативни протоколи.

Сподели: