45 лева ще бъде таксата за посещение на детска ясла и детска градина в Община Две могили

На утрешното заседание на Общински съвет – Две могили предстои да бъде разгледано предложението за изменение на Наредба 5, в частта: „ІV. ТАКСИ ЗА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНСКИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ”. Към настоящият момент, нещата се регулирани със следните разпоредби:
„Чл. 28.(1) (Изм. с Решение № 520 по Протокол № 33/20.12.2013 г.) За ползване на детски ясли и детски градини се определят месечни такси, както следва:

1. За детска ясла – 45.00 лева, от които 10.00 лева постоянна част, която не се влияе от посещаемостта на детето в детската ясла и 35.00 лева диференцирана част;
2. За целодневни детски градини – 45.00 лева, от които 10.00 лева постоянна част, която не се влияе от посещаемостта на детето в детската градина и 35.00 лева диференцирана част.
(2) (Изм. с Решение № 520 по Протокол № 33/20.12.2013 г..) При отсъствие на дете постоянната част от месечната дължима такса се заплаща в пълен размер, а диференцираната част от таксата не се заплаща за времето, през което отсъства, но не повече от един месец, при условие, че родителите или настойниците предварително писмено са уведомили директора на детското заведение. В този случай диференцираната част от таксата се изчислява пропорционално на присъствените дни в месеца.”

(3) (Изм. с Решение № 520 по Протокол № 33/20.12.2013 г..) Таксата по алинея 1 се заплаща с 50 на сто намаление за:
1. деца с един родител (починал родител или неустановен произход от единия родител);
2. деца, чиито родители са редовни студенти;
3. деца, чийто родител е с над 71 на сто трайно намалена работоспособност; (4) (Изм. с Решение № 520 по Протокол № 33/20.12.2013 г.) Таксата по ал. 1 се събира в намалени размери от родителите или настойниците, чиито две или три деца посещават едновременно детска ясла и/или детска градина, както следва:
1. За първо дете – 100 на сто;
2. За второ дете – 50 на сто;
3. за трето дете – 25 на сто;
4. за близнаци:
4.1. ако са първи деца в семейството – по 50 на сто за всяко дете;
4.2. ако са втори деца в семейството – по 25 на сто за всяко дете.”
(5) (Нова с Решение № 520 по Протокол № 33/20.12.2013 г.) Родителите или настойниците на деца, посещаващи детска градина, за които предучилищната подготовка е задължителна (5 и 6 годишни) не заплащат постоянната част от месечната такса по ал. 1, т. 2 за времето от 15 септември на съответната година до 01 юни на следващата.”

Предлага се да бъдат направени следните изменения:
§ 3. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. Досегашният текст на ал. 1, т. 1 се изменя така:
„1. За детска ясла – 45,00 лева;”
2. Досегашният текст на ал. 1, т. 2 се изменя така:
„2. За целодневни детски градини – 45,00 лева, а за децата в задължително предучилищно образование – 40,00 лева.”
3. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При отсъствие на дете таксата не се заплаща за времето, през което детето не посещава детската ясла или детската градина, при условие, че родителите или настойниците предварително писмено са уведомили директора на детското заведение. В този случай таксата се изчислява пропорционално на присъствените дни в месеца.”
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Родителите или настойниците на децата, придобили удостоверение за завършена подготвителна група и подлежащи на прием в първи клас през текущата календарна година, заплащат такса в размер на 45,00 лв. за периода от 01.06 до 14.09.”

Сподели: