45 % от регистрираните безработни в Русенска област са на възраст над 50 години

През ДЕКЕМВРИ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Русе са 288 (с 27 повече отколкото през същия месец на м.г.). От тях без квалификация са 89, с работническа професия са 87, а специалистите със средно специално и висше образование – 112. Повече от половината от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 63. Заетост е осигурена на 38 продължително безработни, както и на 18 безработни с намалена трудоспособност.

Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 201 безработни, което е с 43 повече в сравнение със същия месец на м.г. С посредничеството на ДБТ други 24 безработни са наети по програми и мерки за заетост през декември.
Общо обявените през декември свободни работни места от работодатели на територията на област Русе са 256.

През месеца и търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 232 места в бюрата по труда. Повечето от тях са от частния сектор, като в зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от преработващата промишленост (132), културата, спорта и развлеченията (20), административните и спомагателните дейности (18), образованието (16), хотелиерството и ресторантьорството (13), селското стопанство (7), търговията (6) и др.

По програми за заетост в бюрата по труда в област Русе през декември са заявени 24 работни места – по схеми по ОПРЧР.

Към края на декември в трите бюра по труда в област Русе – Русе, Бяла и Ветово, регистрираните безработни са 6563. Техният брой се увеличава с 220 в сравнение с края на ноември. Като търсещи работа лица са регистрирани и 122 заети, 54 учащи и 89 пенсионери.
Равнището на безработица за област Русе, е 6,4%, при 6,2% през предходния месец. /В сравнение с декември 2016 г. равнището на безработица е по-ниско с 0,3 процентни пункта./ На база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрираната безработица за страната за декември 2017 г. е 7,1 на сто, изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011.

По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Ветово – 29,7% /1207 безработни лица/, следват общините Ценово – 23,8% /424/, Борово – 19,3% /300/, Две могили – 18,1% /616/, Бяла – 13,8% /667/, Сливо поле – 10,4% /353/, Иваново – 8,3% /239/, и най-ниско в община Русе – 3,4% /2757/.

Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на декември са 2271 (34,6%) от всички регистрирани безработни в областта. Над 58% от тях са без специалност, а тези с основно и по-ниско образование са 56%.
По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 46%, с работнически професии – 32%, специалисти – 22%.
Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование – 38%, хората със средно образование са 48%, а висшистите – 14%.

Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 45% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 42%, а младежите до 29 години – 13%.
От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 486.

Сподели: