Община Сливо поле осигурява място за открита приемна на специалисти, които да оказват подкрепа на нуждаещи се от подкрепа при заплаха или случаи на домашно насилие

Въпреки законовите изисквания Общински съвет Сливо поле не приема Наредба за управлението и вътрешния ред в гробищните паркове…

Въпреки законовите изисквания Общински съвет Сливо поле не приема Наредба за управлението и вътрешния ред в гробищните паркове, условията и реда за погребения и кремации, ползването и благоустрояването на гробните и урновите места и свързаните с тази дейност услуги на територията на община Сливо поле.

Закона за устройство на територията (ЗУТ) в чл. 61, ал. 3 и 4 определя гробищните паркове като обществени терени със специално (специфично) предназначение, в които се извършва полагане на тленни останки. Площите със специфично предназначение принадлежат на общините, същите са публична общинска собственост съгласно чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС).

Съгласно чл. 62, ал. 12 на ЗУТ „Общинският съвет приема наредба, с която урежда управлението и вътрешния ред в гробищните паркове, условията и реда за погребения и кремации, ползването и благоустрояването на гробните и урновите места и свързаните с тази дейност услуги на територията на общината (Наредбата). С Наредбата се определят и изискванията към търговците, извършващи погребални, строително-монтажни и каменоделски услуги на територията на гробищните паркове.“

Управлението на гробищните паркове е свързано с удовлетворяване на обществените потребности, чрез дейности и услуги, свързани с погребално – обредната дейност в България: извършване на погребения в нови гробни места; извършване на последващи погребения; кремация, урнополагане в гробни места и урнови стени; извършване на погребения в надземни и подземни гробници; предлагане на траурни аксесоари, транспорт и други услуги, свързани с дейността.

Обществените отношения възникващи при и по повод на стопанисването, управлението и ползването на гробищните паркове, за полагане на тленни останки, не са регламентирани цялостно със закон. Отделни правни норми се съдържат в ЗУТ, Закона за здравето, Закона за вероизповеданията, Закона за гражданската регистрация и други.

Гробищата, гробищните паркове, крематориумите, погребалната и траурно-обредната дейност в Република България понастоящем са уредени единствено с подзаконови нормативни актове. Регулирането се осъществява на местно, подзаконово ниво и е възложено в компетентност на общинските съвети, като колективни органи на местно самоуправление, които следва по актуален начин съобразно нормативните актове от по-висок ранг да уреждат обществените отношения така, че да задоволяват очакванията на обществото.

В Община Сливо поле към момента не е създадена, подзаконова регламентация на описаните по – горе отношения и липсва правна регламентация.Това налага приемането наредба, която да съответства на целите на Закона за нормативните актове (ЗНА) и смисъла на законите от по-висок ранг.

С приемането на Наредбата, се очаква да има увеличение на приходите на Община Сливо поле, регламентиране на реда и условията за управлението, ползването и благоустрояването на гробните места и преодоляване на нормативни празноти.

Съгласно чл.21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местна администрация Общинският съвет е орган на местното самоуправление, който в изпълнение на правомощията си приема наредби. Съгласно чл.7 ал.2 от ЗНА наредбата е нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен и урежда обществени отношения с траен характер.

Поради факта, че следва да бъде изготвен проект на Наредбата, който да отразява наличния консенсус относно уредбата на обществените отношения през месец февруари тази година е създадена временна комисия към Общински съвет Сливо поле, в която са бъдат включени представители на всички групи от общински съвет и представители на общинска администрация.

До 20.04.2023 година временната комисия трябваше да представи в Общински съвет Сливо поле проектът на Наредба с необходимите подкрепящи документи съгласно разпоредбите на Закона за нормативните актове. Това не е станало и Наредба все още не е приета.

Сподели: