ТП-на-НОИ-Русе

47 е средномесечният брой безработни лица с паричните обезщетения за безработица по европейски регламенти в ТП на НОИ – Русе

Статистически данни за броя безработни лица и средните размери на паричните обезщетения за безработица по българското законодателство и европейските регламенти, разпределени по територилни поделения на НОИ през 2023 г., могат да бъдат намерени на електронната страница на НОИ в раздел „Безработица-Статистика“ – „Регистрирани безработни лица с право на обезщетение през 2023 г.“.

Средномесечният брой безработни лица и средните размери на паричните обезщетения за безработица по европейски регламенти, разпределени по ТП на НОИ и пол, през 2023 г., са разпределени както следва:

По отношение на изчисляване на размера на паричното обезщетение за безработица следва да се има предвид следното:

Съгласно разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване, дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването и не може да бъде по-малко от минималния и по-голямо от максималния дневен размер на обезщетението за безработица Минималният дневен размер на обезщетението
за безработица за 2024 г. е 18,00 лв. Максималният дневен размер на обезщетението за безработица за 2024 г. е 107,14 лв.

Ако в периода, от който се определя среднодневното възнаграждение или среднодневният осигурителен доход, се включва време, което се зачита за осигурителен стаж, без да се дължат осигурителни вноски, или през което лицето не е осигурено за безработица, при определяне на осигурителния доход за времето, зачетено за осигурителен стаж по законодателството на друга държава на основание международен договор, по който Република България е страна, се взема предвид среднодневната минимална работна заплата, установена за страната за съответния период.
Изключение от тези правила е предвидено в разпоредбите на Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009, съгласно които институцията по пребиваване следва да вземе предвид трудовото възнаграждение или професионалния доход, получавани от заинтересованото лице в държавата членка, чието законодателство се е прилагало спрямо него при последната му работа като заето или самостоятелно заето лице, ако по време на тази заетост заинтересованото лице е пребивавало в друга държава членка, различна от държавата по последна заетост.
Размерът и срокът за изплащане на паричното обезщетение за безработица зависи и от посочената от съответната държава причина за прекратяване на последната заетост. Ако причината за прекратяване на трудовия договор е например „прекратяване по взаимно съгласие” или „дисциплинарно уволнение”, лицето ще получи минималния размер на паричното обезщетение за срок от 4 месеца.

Ако по време на получаване на паричното обезщетение лицето започне да упражнява трудова дейност – основание за задължително осигуряване по КСО или трудова дейност по законодателството на друга държава, която бъде преустановена след по-малко от 12 месеца, изплащането на паричното обезщетение се възстановява за оставащия към датата на прекратяване период, ако регистрацията на лицето в Агенцията по заетостта е направена в срок от 7 работни дни от прекратяване на трудовата дейност. Ако регистрацията е направена след този срок по неуважителни причини, изплащането на паричното обезщетение се възстановява от датата на новата регистрация за оставащия към датата на прекратяването период, намален със закъснението.
Безработните лица, придобили право на обезщетение преди изтичане на три години от предходно упражняване на правото на обезщетение, получават минималния дневен размер на обезщетението за безработица съгласно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за срок от 4 месеца.

Паричните обезщетения за безработица се изплащат на лицата по декларирана от тях лична платежна сметка. Обезщетенията се превеждат на всеки доставчик на платежни услуги, лицензиран от Българската народна банка, или клон на доставчик на платежни услуги, осъществяващ дейност на територията на Република България на 15-то число на месеца, следващ този, за който се отнасят.

По отношение на продължителността на изплащане на паричното обезщетение за безработица следва да се има предвид следното:

Съгласно разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване, паричните обезщетения за безработица се изплащат ежемесечно през месеца, следващ този, за който се дължат, за период определен според продължителността на осигурителния стаж, по време на който лицата са били осигурени за безработица, за времето след 31 декември 2001 г. При определяне продължителността на осигурителния стаж може да се вземат предвид и осигурителните периоди за безработица, придобити по законодателството на друга държава членка на ЕС, ЕИП, Швейцария или държава, с която България прилага разпоредби на действащ международен договор в областта на социалното осигуряване и социалната сигурност.

Сподели: