Кунчо Кунчев

Хай груп ООД ще изпълни 2 фотоволтаични електрически централи за нуждите на „Общински пазари“ ЕООД

Хай груп ООД ще изпълни доставката и монтажа на 2 броя фотоволтаична електрическа централа за производство на електрическа енергия за собствени нужди с работна мощност от 20 kW всяка, за следните подобекти:

Подобект 1: Фотоволтаична електр. Централа с работна мощност от 20 kW, монтирана върху покрива на съществуваща сграда с идент. 63427.2.2005.31, бул. „Цар Освободител“ №113А.

Подобект 2: Фотоволтаична електр. Централа с работна мощност от 20 kW, монтирана върху покрива на съществуваща сграда с идент. 63427.2.2005.32, бул. „Цар Освободител“ №113А. Договорът на стойност 51 927 лева е сключен преди дни от „Общински пазари“ ЕООД, като дружеството планираше първоначално да инвестира за целта 68 хил. лева без ДДС в доставка и монтаж.

Фотоволтаичните панели е предвидено да се монтират с метална носеща конструкция върху част от покрива на съществуващи обществено обслужващи едноетажни сгради с идентификатор 63427.2.2005.31 и 6327.2.2005.32, находящи се на бул. „Цар Освободител“ №113А, в гр. Русе. Всяка от тях ще има по 53 бр. монокристални фотоволтаични панели с номинална мощност 450 W.

Сподели: