5 пъти ще се увеличи площта, а близо 2 пъти количеството смесени битови отпадъци, които ще се приемат на площадка за третиране край Щръклево

5 пъти ще се увеличи площта, а близо 2 пъти количеството смесени битови отпадъци, които ще се приемат на площадка за третиране край Щръклево

„Управление на отпадъци” ЕООД – Русе допълва вида на отпадъците и дейностите по оползотворяване с тях на съществуваща площадка за третиране на отпадъци”, местоположение поземлен имот с идентификатор 84049.166.399 (стар №№ 000367, 000368 и 000369) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Щръклево, община Иваново.

Сподели: