съдебна палата русе съд прокуратура

50 досъдебни производства за корупционни престъпления в Русенско за година, четирима са осъдени

Време за прочитане: 2 мин.

През периода 01.01.2020г. – 31.12.2020г. в Районна прокуратура
– Русе са наблюдавани общо 50 досъдебни производства за корупционни престъпления, които се явяват 1,4 % от общо наблюдаваните досъдебни производства (без прекратените по давност) в Районна прокуратура – Русе.

От общо наблюдаваните 50 досъдебни производства, 10 са
новообразувани за отчетния период. Престъпленията, за които са наблюдавани тези дела, са следните:

По чл. 201 от НК – 7 дела;
По чл.202 от НК – 4 дела;
По чл. 310, ал.1 от НК – 2 дела;
По чл. 311, ал.1 от НК – 36 дела;
По чл.312 от НК – 1 дело;

От общо наблюдаваните 50 производства за корупционни престъпления през отчетния период са приключени 19, които съставляват 0,89% от всички приключени досъдебни производства – 2135.

От общо наблюдаваните през отчетния период 50 досъдебни
производства, 31 не са приключени, което съставлява 2,5 % от всички
неприключени досъдебни производства – 1237. От неприключените досъдебни производства няма такива, които да са извън законовия срок.

Решените от прокурорите в Районна прокуратура – Русе дела за отчетния период са общо 15 – 2 от тези дела са спрени, 7 ДП са прекратени и 6 ДП са внесени в съда.

В съда са внесени пет обвинителни акта срещу шест лица, едно
споразумение срещу две лица и едно предложение по чл.78а от НК за едно лице.

През отчетния период няма върнати от съда дела за корупционни
престъпления.

Общо осъдените лица с влязъл в сила съдебен акт по досъдебни
производства, образувани за корупционни престъпления, през отчетния период са 4.

През 2019 г. в Районна прокуратура – Русе са наблюдавани общо 25
досъдебни производства за корупционни престъпления, а през 2018г. са наблюдавани общо 9 досъдебни производства за корупционни престъпления.

През настоящия отчетен период се наблюдава значителен ръст на
досъдебните производства за корупционни престъпления в сравнение с предходните два отчетни периода.

Следва да се отчете, че по тази категория дела продължава добрата работа и взаимодействие между прокурорите от Районна прокуратура – Русе и разследващите органи.

Сподели:

Още новини от деня