50 предприятия, ползващи опасни вещества в Русенска област, са обект на проверка

50 предприятия, ползващи опасни вещества в Русенска област, са обект на проверка

50 предприятия, ползващи опасни вещества в Русенска област, са обект на проверка в рамките на национална кампания. Предстоят и последващи проверки. Това съобщи днес главният експерт в дирекция „Инспекция по труда“ – Русе Георги Георгиев.

Чрез въпросник, публикуван на сайта на ИА „Главна инспекция по труда“, всеки работещ с опасни вещества може да провери доколко е запознат с информацията, съдържаща се в пиктограмите, които са обозначени на етикетите, добави г-н Георгиев.

Въпросникът е достъпен на линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaieB_Z_6Rs7Bb5s-JOWPZH6dz4o1bOwpXFYct2tjLUrG7tw/viewform

Пиктограмите са знаци, които се отпечатват на етикетите и насочват към най-голямата опасност при работа със съответното вещество – дали то е взривоопасно, огнеопасно, запалимо, канцерогенно и т.н. Обратната връзка ще позволи да бъде направена преценка доколко пиктограмите са разпознаваеми от работещите. Информацията във въпросника би била полезна и за всички потребители, тъй като опасни вещества се използват ежедневно и в бита под формата на почистващи препарати, бои, лепила и др.

Въпросникът е разработен в рамките на двугодишната кампания на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, насочена към превенция на рисковете на опасните вещества на работното място. ИА „Главна инспекция по труда“ се включва в инициативата с организирането на информационна и инспекционна кампания, част от която е и разработването и разпространяването на въпросника. Той ще бъде предоставян за попълване и на работници и служители в рамките на извършване на проверките, като резултатите от него няма да водят до негативни последици нито за самите работещи, нито за техните работодатели.

На сайта на ИА ГИТ може да бъде открита още информация какви мерки да се предприемат за минимизирането на рисковете при работа с опасни вещества и за тяхното въздействие върху живота и здравето на работещите – https://drive.google.com/drive/folders/1iNNfq8zjXokWI7xufIhdWhJGPs82lqS0

В дейности, в които се работи с опасни вещества, работодателите могат да използват за оценка на риска и разработените по проект „Превенция за безопасност и здраве при работа“ интерактивни инструменти. Те са свободно достъпни на сайта на ИА ГИТ. По същия проект са разработени и добри практики за минимизиране на идентифицирани рискове, сред които и за работа с опасни вещества. Наети по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“ помощник-инспектори могат да демонстрират при заявка от работодатели функционалностите на инструментите за онлайн оценка на риска.

Сподели:

Още новини от деня