темида съд дело

50 000 лева санкция от Министерството на енергетиката спрямо „Скални материали“ падна в съда

Административен съд – Русе остави в сила Решение № 110 от 29.08.2019 г., постановено по АНД № 162/2019 г. по описа на Районен съд – Бяла, с което е отменено Наказателно постановление № Е – НП – 5 от 24.04.2019 г., издадено от Министъра на енергетиката.

Решението е окончателно.

„Скални материали“ АД е титуляр на Разрешение № 244 от 18.05.2012 г. на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ в площ „Ценово-2“, разположена в землището на с. Ценово, обл. Русе, одобрено с Протоколно решение по т. 19 от Протокол № 16 от 24.04.2012 г. на Министерски съвет.

С договор за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ в площ „Ценово-2“, разположена в землището на с. Ценово, обл. Русе от 18.11.2016 г., Министърът на енергетиката е предоставил на дружеството право да извършва за своя сметка проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т.5 от ЗПБ. Съгласно разпоредбата на чл. 2 от договора, същият влиза в сила след изпълнение на предвидените в т. 1 и т. 2 предпоставки, а именно влизане в сила на положителен акт по оценка за съвместимостта на цялостния работен проект, издаден от компетентен орган по реда на чл. 31 от ЗБР и Наредбата за ОС или издаване на писмо по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, с което компетентният орган уведомява титуляря на разрешението относно преценката, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. С Решение № РУ-04-ОС/2017 г. от 23.02.2017 г., издадено от Директора на РИОСВ – Русе, е съгласуван проект за „Извършване на проучвателни работи в площ „Ценово-2“, общ. Ценово, обл. Русе за периода януари-април 2017 г.“ с оглед, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000610 „Река Янтра“. С Решение № 90 от 24.07.2017 г. е отменено Решение № РУ-04-ОС/2017 г., като административното производство по преценката за вероятната степен от отрицателно въздействие на проекта е било възобновено. С писмо изх. № 26-00-697 от 09.08.2017 г. на Министерство на околната среда и водите до „Скални материали“ АД, последните били уведомени, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. С писмо изх. № 0461 от 29.08.2017 г. на „Скални материали“ АД до Министерство на енергетиката, дружеството уведомило министерството за издаденото писмо изх. № 26-00-697 от 09.08.2017 г. на Министерство на околната среда и водите и че на основание чл. 2, ал. 2, т. 2 от договора пристъпват към изпълнението на същия. С писмо № Е-26-С-225 от 04.09.2017 г. на Министерство на енергетиката до „Скални материали“ АД, последните били уведомени, че съгласно клаузите на чл. 2, ал. 2, т. 2 от договора, същият влиза в сила, считано от 08.08.2017 г. В тази връзка и в изпълнение на разпоредбата на чл. 6, ал. 2, т. 1 и т. 2 от договора, било напомнено на дружеството, че дейностите по проучване се извършват въз основа на съгласуван с министъра на енергетиката цялостен работен проект за проучване, който се представя в 30-дневен срок от влизане в сила на договора, т.е. до 08.09.2017 г. Било напомнено и за задължението по чл. 8, ал. 2 от договора за заплащане на такса площ в размер на 500 лв. и за задължението по чл. 9 от договора за предоставяне на банкови гаранции за обезпечаване на изпълнението на задълженията по договора и дейностите по опазване на околната среда в срок до един месец от влизането му в сила. С писмо изх. № 0364 от 06.08.2018 г. на „Скални материали“ АД до Директора на Дирекция „Природни ресурси, концесии и контрол“ при Министерство на енергетиката са изпратени за разглеждане и утвърждаване на запасите „Геоложки доклад за резултатите от извършените проучвателни работи в площ „Ценово-2“, общ. Ценово, обл. Русе, с изчисление на запаси от строителни материали – варовици, годен като суровина за хидротехническо строителство в находище „Ценово-2“, по състояние към 2018 г.“. С писмо изх. № 0372 от 10.08.2018 г. на „Скални материали“ АД до Министъра на енергетиката е поискано на основание чл. 9, ал. 4 от договора да бъдат възстановени дадените банкови гаранции, с оглед изпълнение на задължението по чл. 6, ал. 2, т. 15 от договора и Констативен протокол № ГС 40 от 17.07.2018 г. за извършена рекултивация на проучвателните изработки след проучване на площта. Със служебна бележка изх. № Е-26-С-242 от 22.08.2018 г. Началникът на отдел „Национална геоложка служба“ уведомил Директора на Дирекция „Природни ресурси, концесии и контрол“ относно постъпил доклад за разглеждане, като съобразно компетентността на отдел „Контрол“ било нужно писмено становище относно изпълнението на задълженията по договора.

Със служебна бележка изх. № Е-26-С-242 от 17.09.2018 г. Директорът на Дирекция „Природни ресурси, концесии и контрол“ уведомил Началника на отдел „Национална геоложка служба“ относно изпълнението на договора, като е констатирано неизпълнение на задължението за представяне на проекта за проучване за съгласуване в Министерство на енергетиката, както и че ще бъдат предприети действия по ангажиране на административнонаказателната отговорност за нарушение по чл. 94, ал. 1, във вр. с чл. 88, т. 3 от ЗПБ. С писмо изх. № Е-26-С-283 от 30.10.2018г. на Министерство на енергетиката до „Скални материали“ АД, дружеството било уведомено за установено нарушение на Закона за подземните богатства и че следва да се яви на 06.11.2018 г. в 14:00 ч. в сградата на Министерството за съставяне и връчване на АУАН, както и че при неявяване АУАН ще бъде съставен при условията на чл. 40, ал. 2 от ЗАНН и предявен по реда на чл. 43, ал. 4 от ЗАНН.

На 06.11.2018 г. бил съставен АУАН № 8 срещу „Скални материали“ АД за извършено нарушение на чл. 77, във връзка с чл. 87, ал. 1 и ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 88, т. 3 от ЗПБ за това, че в едногодишния срок на действие на договора от 18.11.2016 г. дружеството е извършвало дейности по проучване на подземни богатства, без представен от титуляря на разрешението и съгласуван от министъра на енергетиката цялостен работен проект за проучване, което представлявало административно нарушение по смисъла на чл. 94, ал. 1, пр. 1 от ЗПБ. АУАН бил подписан от упълномощен представител на санкционираното дружество на 07.11.2018 г., на когото бил предаден и оригинал на съставен срещу дружеството неприсъствен АУАН, за което бил изготвен приемо-предавателен протокол от 07.11.2018 г. Въз основа на така съставения АУАН, Министърът на енергетиката издал оспореното пред РС – Бяла НП, с което на „Скални материали“ АД била наложена имуществена санкция по чл. 93, ал. 2, т. 1 от ЗПБ в размер на 50 000 лв. за нарушение на чл.77, във връзка с чл. 87, ал. 1 и ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 88, т. 3 от ЗПБ, което било връчено на 03.06.2019 г. на упълномощен представител на дружеството.

При тези фактически констатации, РС – Бяла е приел от правна страна, че при постановяване на оспореното пред него наказателно постановление административнонаказващият орган е приложил неправилно материалния закон, като основанието за налагане на имуществената санкция не съответства на вмененото на дружеството нарушение. Освен това в настоящия случай не било констатирано нарушение на спазването на реда и изискванията за рационалното използване на подземните богатства при тяхното проучване и не е описано такова в обстоятелствената част, както на съставения АУАН, така и на процесното НП. Описателната част касае неизпълнение на задължение за представяне за съгласуване на цялостния работен проект за проучване, което обаче представлявало задължение с оглед контрола за спазване на изискванията, а не изискване за рационално използване на земните недра. Липсвала разпоредба, която да предвижда административнонаказателна отговорност за неизпълнението на това задължение, тъй като непредставянето на работния проект за проучване само по себе си не представлявало нерационално използване на подземни богатства. Именно затова задължението за представяне за цялостния работен проект за проучване било уговорено в договора, като е предвиден и срок, в който следва да се изпълни това задължение, както и отговорност при неговото неизпълнение. С тези мотиви съдът е отменил оспореното пред него наказателно постановление като незаконосъобразно и необосновано.    

Решението на РС – Бяла е правилно.

Сподели:

Още новини от деня