съдебна палата русе съд прокуратура

500 лева санкция от МВР срещу началник склад на „Дунарит“ в Басарбово падна в съда

Н.И.В. работи като началник складова база в с. Басарбово, обл. Русе, собственост на „Дунарит” АД със седалище в гр. Русе – предприятие произвеждащо боеприпаси. В складовата база се съхраняват палети с готова продукция.

На 08.09.2017 г. А. – мл. полицейски инспектор КОС в Първо РУ Русе извършва проверка в склада, за която съставя констативен протокол. С него дава задължителни предписания със срок за отстраняване във връзка с установени нередности във височината на складираната продукция. С изтичане срока на предписанието извършва контролна проверка, при която установява, че предписанията са изпълнени. Въпреки това около месец по-късно във връзка с получено писмо от Главна дирекция на А. е разпоредено да състави акт по чл.212 от ЗОБВВПИ. А. съставя срещу жалбоподателя акт за установяване на административно нарушение на разпоредбите на чл.212 от ЗОБВВПИ.

На 20.03.2012г. началникът на Първо РУ Русе издава обжалваното наказателно постановление № 234/01.12.2017 г. с което на основание чл.212 от ЗОБВВПИ налага на Н. административно наказание „Глоба“ в размер на 500 лева.

Обжалваното наказателно постановление е незаконосъобразно.Приложената като санкционна разпоредба на чл. 212 от ЗОБВВПИ е бланкетна.В диспозицията си тя препраща към разпоредбите на ЗОБВВПИ и издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове, за неизпълнението на които не е предвидено нарочно наказание. За да приложи общата санкционна разпоредба на чл.212 от ЗОБВВПИ наказващият орган е приел,че жалбоподателят в качеството му на началник складова база в “Дунарит” АД е нарушил разпоредбата на чл.212 от ЗОБВВПИ ,а в обстоятелствената част е описал,че изпълнителното деяние с което се осъществява нарушението е, че са установени нередности без да посочи какви точно и кои разпоредби са нарушени. Липсата на изводи относно нарушена разпоредба прави обжалваното наказателно постановление незаконосъобразно и не дава възможност за преценка на правилността им съобразно обктивни и субективни признаци на конкретно нарушение.

Незаконосъобразността на обжалваното наказателно постановление предвид бланкетния характер на санкционната разпоредба е довело до съществено нарушение на процесуалните правила.Нарушено е правото на защита на наказания в частност правото му да разбере за извършването на кое точно действие или бездействие е санкциониран,а нарушаването на правото на защита винаги е съществено нарушение на процесуалните правила.
Районният съд в Русе отмени изцяло наказателно постановление № 234/01.12.2017 г. на началника на Първо РУ Русе, с което на Н. на основание чл.212 от ЗОБВВПИ е наложено административно наказание „Глоба“ в размер на 500 лева. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Русе.

Подобни публикации
Сподели:
ЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ НОВИНИ В РАЗДЕЛ "НОВИНИ"