5000 лева санкция от ДНСК спрямо „Билбобул“ падна в съда

ДНСК, гр. София обжалва Решение № 684/21.11.2016 г., постановено по АНД № 1673/2016 г. по описа на РС – Русе, с което е отменено НП № Р-7-ДНСК-64/07.07.2016 г. на Зам.-началника на ДНСК за наложено на основание чл.237, ал.1, т.4 от ЗУТ на „Билбобул” ООД административно наказание „имуществена санкция” в размер на 5 000 лв.

За да отмени оспореното пред него наказателно постановление РС – Русе е приел, че същото е незаконосъобразно. Съдът е счел, че в хода на производството пред наказващия орган са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, довели до нарушаване правото на защита на наказаното лице, а именно административнонаказателното производство срещу нарушителя – ЮЛ, надлежно представляван от чужд гражданин, невладеещ български език, е проведено без участието на преводач. Отделно от това съдът е приел, че по същество извършеното нарушение и субектът на същото не са установени по несъмнен начин.

Решението на районен съд е правилно.

Настоящият състав на съда напълно споделя извода на въззивната инстанция, че в хода на производството пред наказващия орган са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, довели до нарушаване правото на защита на наказаното лице.

Съгласно приложимата по силата на чл.84 от ЗАНН разпоредба на чл.21 от НПК – лицата, които не владеят български език, могат да се ползват от родния си или от друг език, в които случаи се назначава преводач. Правото на нарушителя да ползва преводач е неотменимо, като единствено и само при негово изрично и надлежно дадено съгласие преводач може и да не бъде назначен, за което в случая липсват данни.

В конкретния казус като нарушител е посочено ЮЛ, като правата на същото се упражняват от надлежно представляващото го ФЛ – С.Х.В.Д., за който не се спори, че е чужд гражданин и не владее български език. В хода на съдебното следствие пред въззивния съд е разпитан актосъставителят, който свидетелства за това, че в провелото се административнонаказателно производство това лице се е явявало с преводач, нает за собствена сметка. По делото обаче не са ангажирани каквито и да било доказателства, установяващи, че С. Х. В. Д. изрично и по надлежния ред (напр. чрез нарочна декларация) е дал съгласието си да не му бъде назначаван от страна на АНО преводач във воденото спрямо представля­ваното от него дружество административнонаказателно производство.

По делото липсват доказателства за назначаване на преводач, както при съставяне на АУАН, така и при издаване на НП. Именно участието на третото лице, в качеството му на преводач, е в основата на законово предвидената гаранция, че на лицето, което е обвинено в извършване на административно нарушение, е осигурена и гарантирана възможност да разбере в какво е обвинено и да организира своята защита по адекватен начин. Липсата на надлежен превод на АУАН и НП несъмнено ограничава правото на защита на наказаното лице и представлява съществено нарушение на административ­нопроизводствените правила. Последното е самостоятелно и достатъчно основание за незаконосъобразност на издаденото НП и налага неговата отмяна.
Административен съд – Русе остави в сила Решение № 684 от 21.11.2016 г., постановено по АНД № 1673/2016 г. по описа на Районен съд – Русе. Решението е окончателно.

Сподели: