административен-съд

Съдът потвърди окончателно двойното намаление на санкция от РИОСВ – Русе спрямо „Оргахим Резинс“ АД

III-ти касационен състав на Административен съд – Русе остави в сила решение № 501/06.07.2023 г. по а.н.д. № 454/2023 г. на Районен съд – Русе. Решението е окончателно.

Първоинстанционният съд е установил, че в периода от 07.11.2022 г. до 30.11.2022 г., във връзка със заповеди № 593/20.10.2022 г., 635/22.11.2022 г. и 608/01.11.2022 г. на директора на РИОСВ – Русе е установено, че „Оргахим Резинс“ АД, ЕИК 202723137, в качеството си на оператор на „Инсталация за производство на смоли, лакове, безири, пластификатори, електроизолационни лакове и полиестерни смоли“ и „Инсталация за производство на акрилатни дисперсии и лепила“, попада в приложното поле на т.4.1а и 4.1 от Приложение №4 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) като притежател на  комплексно разрешително /КР/ № 15-Н1/2019г.

На 25.11.2022 г. била извършена проверка на склада на дружеството за налични отпадъци. Били проверени 27 бр. дървени палета с разположени на тях общо 101 бр. метални варели с обем от по 200 л. всеки и пластмасови бидони с обем от по 120 л всеки. От общото количество 4 бр. са били празни, 1 бр. е бил пълен с филтри от филтруващите машини, в 22 броя от съдовете е установено смесване на отпадъци – смоли с филтри от филтруващите машини (балон машините, класифицирани с код 15 02 02* ), ръкавици и парцали замърсени с опасни вещества квалифицирани с код 15 02 02*, метални опаковки (кутии и баки, класифицирани с код 15 01 04), хартиени опаковки (картон и велпапе, класифицирани с код 15 01 01), пластмасови опаковки (кофички, чашки, стреч фолио и найлон, класифицирани с код 15 01 02). Останалите 74 бр. от съдовете са съдържали различни по вид смоли, негодни за употреба – твърди, напукани с кожа, нехомогенни, както и течни такива, разслоени и с примеси. Посочените видове опасни отпадъци, които са били смесени в 22 бр. варели, не са били с произход от домакинства (от жизнената дейност на работниците).

С       оглед установеното проверяващите лица съставили констативен протокол КП № НА-27/30.11.2022 г., а в последствие бил съставен и АУАН № 0002746/12.12.2022 г., в който било посочено, че дружеството е извършило следното нарушение – „Допуснато е смесване на опасни отпадъци. Същите, видимо от проверката на всеки един варел, наличен в обособения склад за отпадъци, не представляват опасни отпадъци генерирани от бита. За установените в склада смесени опасни отпадъци, не може да се установи съответствието им с тези, вписани в отчетните книги и представената справка.“

Бил издаден АУАН, след постъпване на възражения и обсъждането му наказващият орган издал обжалваното наказателно постановление.

За да намали санкцията въззивният съд е изложил, че несъмнено е доказано по делото, че с деянието си жалбоподателят е осъществил от обективна страна състава на административното нарушение по чл.123в, т. 2 от Закон за опазване на околната среда.

Със смесването на различни видове опасни отпадъци, както и на опасни с неопасни отпадъци, е осъществено нарушението. По делото несъмнено се установява, че всички отпадъци, съдържащи се в описаните съдове, са с характер на опасни, тъй като са били в пряк контакт с опасни химични субстанции.

Посочил е, че от АНО не е обсъден чл. 27 от ЗАНН, като липсват мотиви защо се налага наказание „Имуществена санкция“ в размер на 20 000 лв. – двоен на минимално предвидения в чл.164, ал.1 от ЗУО. Предвид това, че по делото не са налице доказателства процесното нарушение да е повторно или многократно извършвано, съдът намерил, че същото е     първо от този вид. Предвид и това, че жалбоподателят е изпълнил в срок и даденото му предписание по т. 10 от КП № НА-27/30.11.2022г., то според съда следва наложеното наказание да се редуцира към неговия минимален размер от 10 000 лв.

Решението е правилно.

Видно от условие № 11.3.9. на комплексното разрешително на притежателя се разрешава предварителното съхраняване на отпадъците да се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци. При всяка от хипотезите се касае за смесване на опасни/неоползотворими с други отпадъци, поради което е неоснователен доводът, че не е ясно коя хипотезата на чл. 123в, т. 2 от ЗООС е приложима, респ. същата е надлежно мотивирана. Относно извършване на нарушението от обективна (а и от субективна страна) съдът е изложил доводи в пълнота, които не следва да се преповтарят, вкл. е приобщил гласни доказателства относно установения вид на смесваните отпадъци, особено от показанията на св. А..

Дори и съдът да кредитира в цялост твърденията на св. Й. същият на практика сочи, че работниците са в невъзможност да изпълнят законовите норми, но този подход не удоволетворява изискванията на закона.

Действително съдът в диспозитива е посочил погрешно приложимия нормативен акт, но според настоящия състав това не се отразява на действителната воля тъй като обжалваният акт е правилно индивидуализиран с неговият номер, дата на издаване, издател и адресат. От обстоятелствената част на съдебния акт също е видно, че се касае за приложение на разпоредби от ЗООС (стр. 2 абзац 7ми на решението).

Правилно съдът е извел, че липсват мотиви относно определяне размера на санкцията. Тя се определя в граници, поради което органът действа при условията на оперативна самостоятелност, но в тези случаи приетото от него нормативно решение следва в най-голяма степен да е обвързано с приобщени изрични мотиви по арг. от разпоредбата на чл. 27, ал. 2 от ЗАНН, а от наказващия орган са посочени само бланкетни такива.

Сподели: